STATUT

ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO

W ŁĄCZANACH


Spis treści

Rozdział 1 – Nazwa i typ szkoły………………………………………………………… 2
Rozdział 2 – Cele i zadania Zespołu ……………………………………………………. 3
Rozdział 3 – Organy Zespołu ….……………………………………………………… 17
Rozdział 4 – Organizacja Zespołu …………………………………………………….. 23
Rozdział 5 – Nauczyciele i pracownicy szkoły ………………………………………... 30
Rozdział 6 – Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego ……...… 35
Rozdział 7 – Uczniowie Zespołu……………………………………………………...… 49
Rozdział 8 – Przyjmowanie uczniów do Zespołu …………………………………..… 54
Rozdział 9 – Klasy Gimnazjum ……………………………………………………...… 55
Rozdział 10 – Postanowienia końcowe ……………………………………………...… 56

ROZDZIAŁ 1
NAZWA I TYP SZKOŁY

§ 1
1. Nazwa szkoły:
Zespół Szkolno- Przedszkolny
z siedzibą
w Łączanach ul. Krakowska 87
34-115 Ryczów

2. W skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wchodzą:

a)
Przedszkole Samorządowe
z siedzibą
w Łączanach, ul. Krakowska 20
34-115 Ryczów

b)
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
z siedzibą
w Łączanach, ul. Krakowska 87
34-115 Ryczów

c)

Gimnazjum
z siedzibą
w Łączanach ul. Krakowska 87
34-115 Ryczów,
które zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2019 roku

3. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Brzeźnica,
4. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego,
w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego, jest Małopolski Kurator Oświaty.
5. Do Zespołu uczęszczają uczniowie zamieszkali w obwodzie wsi Łączany.
6. Do przedszkola uczęszczają dzieci z terenu Gminy Brzeźnica.

 

§ 2


1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Dyrektorze – należy przez to rozumieć: Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Łączanach.
2) Nauczycielach – należy przez to rozumieć: nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączanach.
3) Uczniach lub rodzicach - należy przez to rozumieć: uczniów oraz ich rodziców
lub osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
4) Dzieciach – należy przez to rozumieć: dzieci uczęszczające do Samorządowego
Przedszkola w Łączanach.
5) Zespole- należy przez to rozumieć: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączanach.
6) Szkole – należy przez to rozumieć: oddziały klasowe I-III i IV-VIII i Gimnazjum,
które zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2019 r.
7) Przedszkolu - należy przez to rozumieć: oddziały Przedszkola Samorządowego
w Łączanach.
8) Ustawie - należy przez to rozumieć: Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017r, poz. 59 ).
9) Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć: Gminę Brzeźnica.
10) Organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć: Małopolskiego Kuratora Oświaty.
11) Ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć: ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)

 

ROZDZIAŁ 2
CELE I ZADANIA ZESPOŁU
§ 3

1. Zespół realizuje cele i zadania wynikające z przepisów Prawa oświatowego oraz innych ustaw, a także zadania wynikające z przepisów wykonawczych do tych ustaw
i odnoszących się do kształcenia, wychowania, opieki i profilaktyki.

§ 4

1. Cele ogólne kształcenia w Zespole realizowane są poprzez:
1) wprowadzanie dzieci i uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy,
solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu
rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej
i etnicznej;
3) formowanie u dzieci i uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku
dla godności innych osób;
4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania,
argumentowania i wnioskowania;
6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
8) wyposażenie dzieci i uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
9) wspieranie dzieci i uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
10) wszechstronny rozwój osobowy dziecka i ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz
zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu
społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego
na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
13) ukierunkowanie dziecka i ucznia ku wartościom.
2. W odniesieniu do przedszkola Zespół realizuje następujące cele:
1) wsparcie całościowego rozwoju dziecka przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się;
2) umożliwianie dziecku odkrywania własnych możliwości, sensu działania oraz
gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna;
3) wspieranie osiągania dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
3. W odniesieniu do szkoły Zespół realizuje następujące cele:

1) wyposażenie uczniów na każdym przedmiocie w wiadomości i umiejętności
umożliwiające komunikowanie się w języku polskim w sposób poprawny
i zrozumiały;
2) rozbudzenie u uczniów zamiłowania do czytania oraz zwiększenie aktywności
czytelniczej uczniów;
3) nabycie umiejętności porozumiewania się uczniów w językach obcych nowożytnych;
4) wykorzystanie indywidualnych predyspozycji uczniów do nabywania umiejętności.
4. Cele kształcenia dla poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII
są określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.


§ 5

1. Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania;
2) program wychowawczo-profilaktyczny.
2. Szkolny zestaw programów nauczania i program wychowawczo-profilaktyczny tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.
3. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły obejmuje:
1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów;
2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli
i rodziców.
3) Program wychowawczo-profilaktyczny uchwala Rada Rodziców w porozumieniu
z Radą Pedagogiczną.

§ 6

1. Szkoła realizuje zadania poprzez zapewnienie bezpiecznych warunków oraz przyjaznej atmosfery do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia.
2. Do zadań na etapie edukacji wczesnoszkolnej należy:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności ucznia przez organizowanie sytuacji
edukacyjnych umożliwiających eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz poznawanie polisensoryczne, stymulujących jego rozwój we wszystkich obszarach:
fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym;
2) zapewnienie prawidłowej organizacji zabawy, nauki i odpoczynku dla uzyskania
ciągłości procesów adaptacyjnych w odniesieniu do wszystkich uczniów, w tym
rozwijających się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
3) wspieranie:
a) aktywności ucznia, kształtującej umiejętność korzystania z rozwijających
się umysłowych procesów poznawczych, niezbędnych do tworzenia własnych
wzorów zabawy, nauki i odpoczynku,
b) wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się, prowadzące do osiągnięcia przez ucznia kompetencji samodzielnego uczenia się;
4) wybór (opracowanie) programu nauczania opartego na treściach adekwatnych
do poziomu rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania oraz uwzględniającego potrzeby i możliwości uczniów rozwijających się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
5) planowana realizacja programu nauczania szanująca godność uczniów, ich naturalne
indywidualne tempo rozwoju, wspierająca indywidualność, oryginalność,
wzmacniająca poczucie wartości, zaspokajająca potrzebę poczucia sensu aktywności własnej i współdziałania w grupie;
6) zapewnienie dostępu do wartościowych, w kontekście rozwoju ucznia, źródeł
informacji i nowoczesnych technologii;
7) organizacja zajęć:
a) dostosowanych do intelektualnych potrzeb i oczekiwań rozwojowych uczniów, wywołujących zaciekawienie, zdumienie i radość odkrywania wiedzy, rozumienia emocji, uczuć własnych i innych osób, sprzyjających utrzymaniu zdrowia
psychicznego, fizycznego i społecznego (szeroko rozumianej edukacji zdrowotnej),
b) umożliwiających nabywanie doświadczeń poprzez zabawę, wykonywanie
eksperymentów naukowych, eksplorację, przeprowadzanie badań, rozwiązywanie problemów w zakresie adekwatnym do możliwości i potrzeb rozwojowych
na danym etapie oraz z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego ucznia,
c) wspierających aktywności dzieci, rozwijających nawyki i zachowania adekwatne do poznawanych wartości, takich jak: bezpieczeństwo własne i grupy, sprawność fizyczna, zaradność, samodzielność, odpowiedzialność i poczucie obowiązku,
d) wspierających rozumienie doświadczeń, które wynikają ze stopniowego przejścia
z dzieciństwa w wiek dorastania,
e) umożliwiających poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest
rodzina, społeczność szkolna, społeczność lokalna i regionalna, naród oraz
rozwijanie zachowań wynikających z tych wartości, a możliwych do zrozumienia przez dziecko na danym etapie rozwoju,
f) wspierających poznawanie kultury narodowej, odbiór sztuki i potrzebę jej współ-tworzenia w zakresie adekwatnym do etapu rozwojowego ucznia, uwzględniają-cych możliwości percepcji i rozumienia tych zagadnień na danym etapie rozwoju dziecka,
g) wspierających dostrzeganie środowiska przyrodniczego i jego eksplorację,
możliwość poznania wartości i wzajemnych powiązań składników środowiska przyrodniczego, poznanie wartości i norm, których źródłem jest zdrowy
ekosystem oraz zachowań wynikających z tych wartości, a także odkrycia przez dziecko siebie jako istotnego integralnego podmiotu tego środowiska,
h) umożliwiających zaspokojenie potrzeb poznawania kultur innych narodów, w tym krajów Unii Europejskiej, różnorodnych zjawisk przyrodniczych, sztuki, a także zabaw i zwyczajów dzieci innych narodowości, uwzględniających możliwości
percepcji i rozumienia tych zagadnień na danym etapie rozwoju ucznia;
8) organizacja przestrzeni edukacyjnej:
a) ergonomicznej, zapewniającej bezpieczeństwo oraz możliwość osiągania celów edukacyjnych i wychowawczych,
b) umożliwiającej aktywność ruchową i poznawczą uczniów, nabywanie umiejętności społecznych, właściwy rozwój emocjonalny oraz zapewniającej poczucie
bezpieczeństwa,
c) stymulującej systematyczny rozwój wrażliwości estetycznej i poczucia tożsamości, umożliwiającej integrację uczniów, ich działalność artystyczną, społeczną i inną wynikającą z programu nauczania oraz programu wychowawczo-profilaktycznego;
9) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości ucznia;
10) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowaw-czych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu ucznia zmian
i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
11) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się, prowadzące
do osiągnięcia przez ucznia umiejętności samodzielnego uczenia się.
3. Do zadań szkoły na etapie edukacji przedmiotowej należy:
1) rozwijanie i kształtowanie kompetencji językowych na każdym przedmiocie i dbanie
o wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności umożliwiające komunikowanie się w języku polskim w sposób poprawny i zrozumiały;
2) kształcenie w zakresie porozumiewania się w językach obcych nowożytnych;
3) kształcenie umiejętności w sprawnym wykorzystywaniu narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego;
4) wskazywanie roli biblioteki w procesie kształcenia i wychowania oraz kształtowanie kompetencji czytelniczych;
5) zapewnienie warunków do kształcenie wiedzy i umiejętności wynikających
z poszczególnych przedmiotów określonych planem nauczania;
6) stwarzanie uczniom warunków do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych
do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących
się z informatyki, posługiwania się komputerem i podstawowymi urządzeniami
cyfrowymi oraz stosowania tych umiejętności na zajęciach z różnych przedmiotów;
7) kształtowanie postaw zdrowotnych, w tym wdrożenia do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób;
8) rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów;
9) wzmacnianie poczucie tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji
narodowych, przygotowanie i zachęcania do podejmowania działań na rzecz
środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat;
10) przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu;
11) ukierunkowanie procesu wychowawczego na podmiotowe traktowanie ucznia,
na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny, a wartości
skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów czy decyzji;
12) podejmowanie w realizowanym procesie dydaktyczno-wychowawczym działań
związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania
postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi.
4. Cele i zadania szkoły uwzględnia program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,
o którym mowa w art. 26 ustawy Prawa oświatowego.
5. Szkolny zestaw programów nauczania i program wychowawczo-profilaktyczny tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej.
Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego
nauczyciela.
6. Zadania szkoły, o których mowa w ust. 3 są realizowane poprzez:
1) właściwy dobór przez nauczycieli programów nauczania;
2) zatrudnianie nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami merytorycznymi
i przygotowaniem pedagogicznym;
3) organizowanie zajęć zgodnie z zachowaniem zasad higieny pracy umysłowej
i zachowaniem równowagi miedzy nauką a wypoczynkiem;
4) respektowanie podmiotowości ucznia w procesie kształcenia i wychowania;
5) systematyczną współpracę z rodzicami.
7. Zadania szkoły, o których mowa w ust. 4 są realizowane poprzez:
1) poprawne komunikowanie się w języku polskim podczas zajęć z uczniami;
2) wykorzystywanie zasobów biblioteki do prowadzenia zajęć edukacyjnych;
3) upowszechnianie przez nauczycieli korzystania z metod i form informatycznych
i Internetu podczas kształcenia na poszczególnych zajęciach edukacyjnych.
8. Przy realizacji zadań szkoła uwzględnia następujące zasady bezpieczeństwa:
1) uczniowie są pod stałą kontrolą i nadzorem nauczycieli;
2) za bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć edukacyjnych i innych zajęć
organizowanych przez szkołę odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia;
3) przestrzegane są regulaminy pracowni, instrukcje przeciwpożarowe oraz zasady
bezpieczeństwa i higieny pracy;
4) urządzenia i sprzęt, z którego korzystają uczniowie, jest systematycznie kontrolowany.
9. W zakresie organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi zespół zapewnia:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 47 ust. 1 pkt 5 Prawa oświatowego;
3) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów, w szczególności
zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne.
10. Szkoła promuje i chroni zdrowie uczniów poprzez:
1) wdrożenie do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób;
2) ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących
z aktywności fizycznej, a także stosowania profilaktyki;
3) realizowanie zajęć sportowych, zajęć rekreacyjno-sportowych, aktywnej turystyki;
4) przygotowanie uczniów do właściwego zachowania oraz odpowiednich reakcji
w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia.


§ 7

1. Przedszkole realizuje zadania poprzez wspieranie wielokierunkowej aktywności
dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń
w fizycznym emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
1) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę
i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
2) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
3) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
4) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych
do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń
i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
5) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
6) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących
do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo,
w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
7) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie
o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji,
pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
8) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
9) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację
otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego,
adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
10) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację
elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania
i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
11) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
12) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących
do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania
zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
13) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści
wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu
dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
14) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące
do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
15) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej;
16) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka
językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
2. Zadania przedszkola realizowane są poprzez:
1) opracowanie programu wychowania przedszkolnego;
2) odpowiednie wyposażenie w pomoce dydaktyczne i zabawki niezbędne do pełnej
realizacji programów wychowania przedszkolnego;
3) zachęcanie rodziców do współpracy w realizacji programu wychowania
przedszkolnego;
4) organizowanie zajęć wspierających rozwój dziecka.
3. Przy realizacji zadań przedszkola nauczyciele wspomagają indywidualny rozwój dziecka poprzez:
1) dostosowanie metod i form pracy uwzględniających indywidualne potrzeby
i zainteresowania dziecka;
2) tworzenie sytuacji wychowawczych pozwalających na kształtowanie właściwych
zachowań dziecka.
4. Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu do nauki
w szkole poprzez:
1) systematyczne informowanie rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka;
2) zachęcanie rodziców do współpracy w realizacji programu wychowania
przedszkolnego;
3) opracowanie diagnozy dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.
5. W przypadku dziecka niepełnosprawnego sposób realizacji zadań w szczególności uwzględnia rodzaj niepełnosprawności.
6. Zadania przedszkola są realizowane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
7. W przedszkolu przestrzega się następujących zasad:
1) wszystkie zajęcia prowadzone są pod nadzorem nauczyciela;
2) dziecko nie może pozostawać bez opieki nauczyciela lub pomocy wychowawczej;
3) podczas spacerów poza terenem przedszkola opiekę nad grupą sprawuje dwóch
opiekunów;
4) sprzęt, z którego korzystają dzieci, jest sprawny i bezpieczny;
5) gorące posiłki są spożywane wyłącznie na jadalni.
8. Przedszkole dba o zdrowie dzieci poprzez:
1) wdrażanie do dbałości o higienę osobistą;
2) przestrzeganie przepisów w zakresie higieny i bezpieczeństwa;
3) zachowanie właściwych proporcji między nauką i zabawą;
4) respektowanie stosowania odżywiania wynikającego ze stanu zdrowia dziecka, w tym stosowanej diety;
5) zwracanie szczególnej uwagi na dzieci, którym ze względów chorobowych wymagane jest specjalne postępowanie.
9. W zakresie promocji i ochrony zdrowia przedszkole:
1) współpracuje z rodzicami w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia dzieci;
2) przeprowadza zajęcia z pielęgniarką i lekarzem;
3) w realizowanych programach uwzględnia treści dotyczące dbałości o zdrowie
i higienę;
4) tworzy warunki do kształtowania nawyków i zachowań dbania przez dzieci o zdrowie.

§ 8

1. Współpraca z rodzicami w przedszkolu ma na celu stworzenie warunków
do jak najlepszego, wszechstronnego rozwoju dzieci, wzajemnego wpierania w procesie
wychowania i realizacji celów i zadań przedszkola. Współdziałanie opiera
się na wzajemnym zaufaniu i szacunku.
2. Do zadań nauczyciela w zakresie współdziałania z rodzicami należy:
1) systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu;
2) zapoznawanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego
i włączanie ich do kształtowania u dziecka określonych w tej podstawie wiadomości
i umiejętności;
3) informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie
ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie
one natrafiają;
4) zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola poprzez:
a) wspólne organizowanie wydarzeń, w których biorą udział dzieci;
b) pomoc w organizowaniu wycieczek, pikników rodzinnych;
5) informowanie rodziców o zachowaniu dziecka w przedszkolu i grupie rówieśniczej oraz o jego rozwoju;
6) respektowanie prawa rodziców do znajomości zadań wynikających zwłaszcza
z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale.
3. Rodzice obowiązani są do:
1) przestrzegania niniejszego statutu;
2) regularnego kontaktowania się z nauczycielem;
3) terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;
4) informowania o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, w tym niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
5) zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
6) przyprowadzania wyłącznie zdrowego dziecka do przedszkola bez objawów nieżytu dróg oddechowych (katar, kaszel);
7) natychmiastowego odbioru dziecka z przedszkola w przypadku nagle pojawiającej
się infekcji;
8) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola, zgodnie z § 24 przez osobę
zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
9) respektowania uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
4. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego
są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
3) zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu na spełnianie przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem;
4) usprawiedliwiania każdorazowej nieobecności dziecka w przedszkolu ustnie,
a w przypadku dłuższej nieobecności pisemnie.
5. Rodzice mają prawo do:
1) uzyskania rzetelnej informacji na temat zachowania i rozwoju swojego dziecka;
2) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
3) znajomości realizowanego w Przedszkolu programu wychowania przedszkolnego;
4) ochrony danych osobowych;
5) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków i opinii
na temat pracy przedszkola.
6. W celu zapewnieniu dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki,
odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje
Dyrektorowi uznanego przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie
i rozwoju psychofizycznym dziecka.
7. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.


§ 9

1. Współpraca szkoły z rodzicami realizowana jest poprzez:
1) spotkania ogólne wszystkich rodziców, służące głównie przekazywaniu przez
Dyrektora informacji na temat: zadań, zamierzeń i efektów dydaktyczno-wychowawczych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, a także zasięganiu opinii rodziców na temat istotnych spraw dla całej społeczności szkolnej i rodziców;
2) spotkania klasowe rodziców z wychowawcami służące ustalaniu wspólnych
zamierzeń dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
w poszczególnych klasach, okresowemu informowaniu rodziców o postępach swych dzieci w nauce i zachowaniu z przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych, a także pedagogizacji rodziców;
3) indywidualne kontakty rodziców z wychowawcami oraz nauczycielami
poszczególnych przedmiotów służące bieżącej wymianie informacji, a także
w uzyskiwaniu porad w sprawach kształcenia i wychowania;
4) indywidualne narady z rodzicami uczniów zagrożonych nie promowaniem
organizowane przez Zespół na początku II okresu nauki z udziałem: wychowawcy, nauczycieli przedmiotów celem ustalenia wspólnych działań służących przezwyciężaniu trudności;
5) pisemne informowanie rodziców o sytuacji szkolnej dziecka oraz wizyty domowe
w przypadkach trudności nawiązywania innych form kontaktu z domem.
2. Rodzice mają prawo przekazywania opinii na temat pracy Zespołu organowi prowadzącemu oraz pracownikom nadzoru pedagogicznego Małopolskiego Kuratorium Oświaty na zasadach określonych regulaminem Rada Rodziców.


§ 10

1. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci od początku roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat
2. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie
wychowania przedszkolnego.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także
zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
4. Dzieci w wieku 3–5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego
w przedszkolu.
5. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 2 jest zadaniem organu prowadzącego.

§ 11

1. Kształcenie w szkole trwa osiem lat składa się z:
1) I etapu edukacyjnego obejmującego klasy I–III – edukacja wczesnoszkolna;
2) II etapu edukacyjnego obejmującego klasy IV– VIII.
2. Najważniejszym celem kształcenia w Zespole jest dbałość o integralny rozwój
biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.

§ 12

1. Zespół udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana uczniowi w Zespole polega
na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia
i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzanie warunków jego aktywnego
i pełnego uczestnictwa w życiu Zespołu oraz w środowisku społecznym.
3. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana w Zespole rodzicom dzieci
i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych
w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej uczniom.
4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole jest dobrowolne
i nieodpłatne.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Zespole organizuje Dyrektor.
6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole udzielają dzieciom i uczniom
nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności pedagog, psycholog i doradca
zawodowy.
7. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna i logopedyczna jest udzielana
w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli
i specjalistów, a także w formie:
1) klas terapeutycznych;
2) zajęć rozwijających uzdolnienia;
3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze
terapeutycznych;
6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu dla uczniów klas VII
i VIII;
7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, z zastrzeżeniem ust. 15;
8) porad i konsultacji;
9) warsztatów.
8. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna i logopedyczna jest udzielana
w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli
i specjalistów, a także w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze
terapeutycznym;
3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
4) porad i konsultacji;
9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega
na organizowaniu i prowadzeniu porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
10. Do zadań Dyrektora w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:
1) organizowanie wspomagania Zespołu w zakresie realizacji zadań polegających
na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości
udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
2) ustalanie form udzielania pomocy, okresu jej udzielania oraz wymiar godzin,
w których poszczególne formy będą realizowane;
3) informowanie niezwłocznie w formie pisemnej rodziców o ustalonych dla ucznia
formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz o wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane.
11. Nauczyciel i wychowawca udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z uczniem.
12. Do zadań nauczyciela w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
należy:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu Zespołu;
4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i post diagnostycznym
w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń
w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych zmian;
6) prowadzenie obserwacji pedagogicznej, w trakcie bieżącej pracy z uczniem, mającą
na celu rozpoznanie u uczniów:
a) trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I–III deficytów
kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia
specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego
zainteresowań,
b) szczególnych uzdolnień;
13. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą
psychologiczno-pedagogiczną niezwłocznie udziela uczniowi tej pomocy w trakcie bieżą-cej pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę.
14. Do zadań wychowawcy, o którym mowa w § 37, w zakresie udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej należy:
1) koordynowanie pracą zespołu opracowującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny;
2) informowanie nauczycieli i wychowawców o potrzebie objęcia ucznia pomocą
psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli
stwierdzi taką potrzebę;
3) we współpracy z nauczycielami lub specjalistami planowanie i koordynowanie
pomocy psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem, z zastrzeżeniem ust. 13;
4) planowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej
we współpracy z rodzicami oraz, w zależności od potrzeb, z innymi osobami
lub organizacjami pozarządowymi lub instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
5) prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami.
15. Przepisy ust. 1 – 12 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie
o potrzebie indywidulanego nauczania lub opinię poradni, z tym że przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnienia się także
zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.
16. Dyrektor może wyznaczyć inną osobę, której zadaniem będzie planowanie
i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w Zespole.
17. Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla:
1) dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym;
2) dzieci objętych indywidualnym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym i uczniów objętych indywidualnym nauczaniem.
18. Warunki objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia oraz jej organizację określają przepisy.
19. Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo oświatowe.


§ 13

1. W przedszkolu organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Dyrektor
organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z organem
prowadzącym.
2. Dyrektor powołuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zwany dalej
„zespołem”. Dyrektor koordynuje pracę zespołu albo nauczyciel upoważniony przez
Dyrektora.
3. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi
o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:
1) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności
dziecka;
2) logopeda.
4. W skład zespołu, w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny, mogą wchodzić również inni niż wymienieni w ust. 3 specjaliści.
5. Do zadań zespołu należy w szczególności:
1) ustalenie, na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, uwzględniających rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu
społecznym oraz eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego funkcjonowanie;
2) nawiązanie współpracy z:
a) przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego uczęszcza dziecko, lub innymi podmiotami,
w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi, w celu
zapewnienia spójności wszystkich oddziaływań wspomagających rozwój dziecka,
b) podmiotem leczniczym w celu zdiagnozowania potrzeb dziecka wynikających
z jego niepełnosprawności, zapewnienia mu wsparcia medyczno-rehabilitacyjnego
i zalecanych wyrobów medycznych oraz porad i konsultacji dotyczących wspoma-gania rozwoju dziecka,
c) ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i jego rodzinie pomocy, stosownie do ich potrzeb;
3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, zwanego dalej „programem”, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu oraz koordynowania działań osób prowadzących zajęcia z dzieckiem;
4) ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność
i uczestnictwo w życiu społecznym;
5) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
6. Miejsce prowadzenia zajęć i miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala Dyrektor.
7. Sposób i zasady szczegółowego dokumentowania działań zespołu, określenie programu, sposoby współdziałania zespołu z rodziną dziecka, zakres współpracy zespołu
z podmiotem leczniczym określają przepisy rozporządzenia w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

 

ROZDZIAŁ 3
ORGANY ZESPOŁU


§ 14

Organami Zespołu są:
1) Dyrektor;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski.
§ 15

1. Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący.
2. Zasady powoływania i odwoływania Dyrektora ze stanowiska określają przepisy
Prawa oświatowego.
3. Dyrektor w szczególności:
1) kieruje działalnością Zespołu oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem ust. 7;
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji
stanowiących;
5) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku zaproponowane przez nauczycieli programy wychowania przedszkolnego i szkolnego wpisując
je do zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego;
6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Zespołu;
7) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Zespół;
8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
9) stwarza warunki do działania w Zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych
organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności
dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Zespołu;
10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
11) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym
udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji
tej opieki;
12) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Zespole;
13) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje
w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym
pracownikom Zespołu;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu;
5. Dyrektor odpowiedzialny jest w szczególności za:
1) dydaktyczny i wychowawczy poziom Zespołu;
2) realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach
jej kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów;
4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu
zawodowym;
5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych
do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;
6) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Zespołu.
6. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
7. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą
Rodziców, rodzicami i Samorządem Uczniowskim.
8. Szczegółowy przydział zadań, kompetencji i odpowiedzialności Dyrektora ustala Wójt
Gminy Brzeźnica.

§ 16

1. W zespole działa Rada Pedagogiczna, zwana dalej „Radą Pedagogiczną”, która jest
organem kolegialnym szkoły w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest Dyrektor.
3. W skład rady pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w Zespole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem
doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady
Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza
lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuń-czej szkoły.
4. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu.
5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planu pracy Zespołu oraz programów w tym wychowania
przedszkolnego;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Zespole,
po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu;
5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad Zespołem przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, w celu
doskonalenia pracy Zespołu;
6) uchwalanie regulaminu swojej działalności;
7) możliwość postanowienia w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia,
o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek
wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek
rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału;
8) możliwość postanowienia na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody
wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia, o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy
programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju
i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Zespołu, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
2) projekt planu finansowego Zespołu;
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
7. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmian.
8. Rada pedagogiczna:
1) deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata
na stanowisko Dyrektora;
2) może wystąpić z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora,
3) przygotowuje projekt zmian Statutu i przedstawia do uchwalenia Radzie
Pedagogicznej.
9. Zestaw wszystkich kompetencji i uprawnień Rady Pedagogicznej opracowuje Dyrektor.
10. Rada pedagogiczna podejmuje decyzje wynikające ze swoich kompetencji w formie uchwał. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Pedagogicznej.
11. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane elektronicznie.
12. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. Sposób
postępowania w przypadku wstrzymania uchwały określa Prawo oświatowe.
13. Zadania i obowiązki przewodniczącego Rady Pedagogicznej oraz członków Rady
Pedagogicznej, sposób głosowania, formy i sposób protokołowania i dokumentowania
zebrań Rady Pedagogicznej, zadania zespołów Rady określa ,,Regulamin działalności
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączanach. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem.

§ 17


1. W Szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej „Radą Rodziców”, która reprezentuje ogół rodziców uczniów Zespołu.
2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,
wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Zespołu, organu
prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami
we wszystkich sprawach Zespołu.
5. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego Zespołu;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia
lub wychowania Zespołu;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora.
6. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego Zespołu, program ten ustala Dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór
pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia
programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
7. Rada Rodziców uchwala „Regulamin działalności Rady Rodziców Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Łączanach”. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem.
8. Regulamin, o którym mowa w ust. 7 określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicie-li rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2, do Rady Rodziców;
3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

§ 18


1. W Zespole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Zespołu.
2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa „Regulamin Samorządu
Uczniowskiego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łączanach” uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem.
4. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie
we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
w porozumieniu z Dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
5. Do kompetencji Samorządu należy uchwalanie regulaminu swojej działalności;
6. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

§ 19
1. Działające w Zespole organy wzajemnie współdziałają i informują się o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.
2. Celem stworzenia warunków do współdziałania, o których mowa w ust. l, Dyrektor
Zespołu, organizuje spotkania z przewodniczącymi Rady Rodziców i Samorządu
Uczniowskiego. Radę Pedagogiczną reprezentuje specjalnie do tego wyznaczony przez
Radę nauczyciel.
3. Każdemu organowi Zespołu zapewnia się możliwość swobodnego działania
i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i innymi obowiązującymi przepisami.

§ 20


1. Rozwiązywanie spraw i sporów pomiędzy organami Zespołu winno następować
wewnątrz Zespołu.
2. W przypadku sporu po złożeniu pisemnego wniosku przez jeden z organów, Dyrektor
w terminie 14 dni od daty jego wpływu:
1) może samodzielnie udzielić pisemnej odpowiedzi;
2) może zwołać posiedzenie wspólne i w przypadku osiągnięcia konsensusu spór uważa się za zakończony lub podjąć samodzielnie decyzję w przypadku braku porozumienia
i pisemnie powiadomić zainteresowane strony.
3. Przewodniczącym wspólnego posiedzenia jest Dyrektor szkoły, w szczególnym
przypadku przewodniczący Rady Rodziców.
4. Organy Zespołu winny zapewnić bieżącą wymianę informacji o podejmowanych
i planowanych działaniach i decyzjach.
5. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Zespole organami oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy
do Dyrektora.
6. Trybu, o którym mowa w przepisach poprzedzających, nie stosuje się do postępowań
uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach:
1) odpowiedzialności dyscyplinarnej;
2) odpowiedzialności porządkowej;
3) sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy.
7. W zależności od rodzaju stron wchodzących w spór/konflikt przewiduje się następujące zasady postępowania:
1) konflikt Dyrektor - Rada Pedagogiczna:
a) spory pomiędzy Dyrektorem, a Radą Pedagogiczną rozstrzygane są na zebraniach Rady Pedagogicznej,
b) w przypadku dużej rangi konfliktu i trudności w rozwiązaniu sporu wewnątrz
Zespołu można zwrócić się o pomoc w rozstrzygnięciu do „mediatora”.
2) konflikt Dyrektor – Rada Rodziców:
a) spory pomiędzy Dyrektorem, a Radą Rodziców rozstrzygane są na zebraniach
zarządu Rady Rodziców z udziałem Dyrektora,
b) w przypadku niezadowalającego rozstrzygnięcia sporu jedna ze stron może zwrócić się o pomoc w rozwiązaniu do organu prowadzącego.
3) konflikt Dyrektor - Samorząd Uczniowski:
a) spory pomiędzy Dyrektorem, a Samorządem rozstrzygane są między wybranymi przez Samorząd Uczniowski przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego,
a Dyrektorem w obecności opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
4) konflikt Rada Pedagogiczna - Samorząd Uczniowski.
a) spory pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Samorządem Uczniowskim rozstrzygane
są na wspólnym zebraniu z udziałem wybranych przez Radę Pedagogiczną nauczycieli, przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego oraz Dyrektora.
8. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.


ROZDZIAŁ 4
ORGANIZACJA ZESPOŁU

 

§ 21

1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia
następnego roku.
2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
3. Przedszkole pracuje cały rok szkolny z wyjątkiem okresu wyznaczonego przez organ
prowadzący przedszkole.
4. W okresie przerwy w pracy przedszkola dzieci mają prawo uczęszczania do dyżurnego przedszkola wskazanego przez organ prowadzący.
5. Przedszkole pełni także w terminie ustalonym przez organ prowadzący zadania
przedszkola dyżurnego.

§ 22

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu. Co zawiera arkusz organizacji Zespołu określają szczegółowo
odrębne przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.
2. Arkusz organizacji Zespołu opracowuje Dyrektor i przedkłada do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej oraz zakładowym organizacjom związkowym stosowanie do przepisów,
o których mowa w ust. 1.
3. Arkusz organizacji Zespołu zatwierdza organ prowadzący po zasięgnięciu opinii
Małopolskiego Kuratora Oświaty.

§ 23

1. Przedszkole zapewnia bezpłatną opiekę, wychowanie i nauczanie w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie,
w godzinach od 8:00 do 13:00.
2. Czas pracy przedszkola wynosi 9 godzin dziennie, od 700 – 1600.
3. Wysokość opłaty za korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez
przedszkole poza czasem, o którym mowa w ust. 1, ustala organ prowadzący.
4. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala Dyrektor w porozumieniu
z organem prowadzącym. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu przysługuje zwrot kosztów wyżywienia w miesiącu następnym.
5. Rodzice wnoszą opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu do dnia 15 każdego miesiąca.
Jeżeli 15 dzień wypada w dzień wolny od pracy opłaty wnosi się w pierwszy dzień
roboczy po 15 dniu miesiąca. Za nieterminowe wnoszenie opłat są naliczane ustawowe
odsetki.
6. Dzieci mogą korzystać z dwóch lub trzech posiłków.

§ 24

1. Rodzice dziecka mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka
z przedszkola z zastrzeżeniem ust. 2. Opiekę na dzieckiem w drodze do przedszkola
i z przedszkola sprawują rodzice.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) na początku września składają pisemne upoważnienie
dla osób mogących odbierać ich dzieci z przedszkola. Pisemne upoważnienie powinno
zawierać imię, nazwisko, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodzica oraz numer telefonu do rodziców lub prawnych opiekunów.
3. Rodzice jednorazowo mogą upoważnić pełnoletnią osobę do odbioru dziecka
z przedszkola. Upoważnienie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby upoważnionej,
serię i numer dowodu tożsamości oraz własnoręczny podpis rodzica. Jednorazowe
upoważnienia przechowuje wychowawca w dokumentacji przedszkola przez tydzień.
4. Nauczyciel ma prawo wylegitymować osobę upoważnioną do odbioru dziecka
w przypadku, gdy nie zna jej wyglądu zewnętrznego.
5. Rodzice lub osoba upoważniona powinna oddać dziecko pod opiekę nauczyciela.
6. W przypadku wcześniejszego odebrania dziecka z przedszkola nauczyciel odnotowuje
nieobecność dziecka w przedszkolu w dzienniku zajęć, a także godzinę odbioru dziecka.
7. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie, która ze względu na swój stan (np. nietrzeźwość) stanowi zagrożenie dla jego bezpieczeństwa.
8. W przypadku, gdy rodzic (opiekun) lub osoba upoważniona w odpowiedniej porze nie zgłosi się po dziecko, nauczyciel zostając z dzieckiem wykonuje telefon do rodzica i czeka na jego przyjście.
9. Nauczyciel o nieodebraniu dziecka w terminie zawiadamia Dyrektora.
10. Jeżeli do godz. 19.00 rodzic lub opiekun prawny nie zgłosi się po dziecko nauczyciel
zawiadamia policję i czeka na jej przyjazd.
11. Żądanie jednego z rodziców dotyczące nie wydawania dziecka z przedszkola drugiemu
z rodziców może być respektowane wyłącznie w wypadku poparcia tego żądania
stosownym orzeczeniem sądowym.

§ 25

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Uczniowie w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich obowiązkowych zajęć
edukacyjnych przewidzianych planem nauczania i programami dopuszczonymi do użytku w szkole.
2. Liczba uczniów w oddziale klas I – III wynosi nie więcej niż 25.
3. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć
dydaktyczno-wychowawczych, do oddziału klasy I, II lub III, ucznia zamieszkałego
w obwodzie szkoły, Dyrektor, po poinformowaniu Rady Pedagogicznej, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 2.
4. Na wniosek Rady Pedagogicznej, o której mowa w ust. 3, oraz za zgodą organu prowadzącego szkołę, Dyrektor może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 3, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 2. Liczba uczniów
w oddziale może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.
5. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I–III Szkoły zostanie zwiększona zgodnie
z ust. 4, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, o którym mowa w art. 15
ust. 7 Prawa oświatowego.
6. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 4, może funkcjonować
ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.
7. Zasady tworzenia oddziałów klas IV – VIII określa organ prowadzący.
8. Zasady podziału uczniów na grupy podczas niektórych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych regulują odrębne przepisy.
9. Organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz specjalistycznych regulują przepisy w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach.
10. Niektóre zajęcia mogą być prowadzone w grupach międzyoddziałowych oraz
międzyklasowych, a także poza systemem klasowo-lekcyjnym.

§ 26

1. Organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego
arkusza organizacji Zespołu, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
2. Przerwy międzylekcyjne trwają 5 minut,10 minut z wyjątkiem przerwy na spożycie
obiadu, która trwa 15 minut.
§ 27

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.
2. Przedszkole jest placówką 3- oddziałową.
3. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 75.
4. Liczba dzieci w oddziale wynosi nie więcej niż 25.
5. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki
w Przedszkolu trwa 60 minut.
6. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości
rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii i zajęć
rewalidacyjnych powinien wynosić:
1) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.
7. Czas trwania zajęć specjalistycznych oraz dodatkowych, ich organizację oraz wskazanie osób uprawnionych do ich prowadzenia określają odrębne przepisy.
8. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo-lekcyjnym.
9. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny
tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
10. W klasach I-III, podziału godzin w każdym oddziale na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne (edukacja polonistyczna, edukacja matematyczna, edukacja społeczna,
edukacja przyrodnicza, edukacja plastyczna, edukacja techniczna, edukacja informatyczna, edukacja muzyczna i edukacja językowa – język obcy nowożytny) dokonuje nauczyciel prowadzący te zajęcia. W przypadku powierzenia prowadzenia zajęć z zakresu edukacji plastycznej, edukacji informatycznej, edukacji muzycznej, wychowania fizycznego
lub edukacji językowej – języka obcego nowożytnego innym nauczycielom, wymiar
godzin tych zajęć określa ramowy plan nauczania.

§ 28

1. Szkoła organizuje zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów (w szczególności dla klasy VII i VIII) w celu wspomagania uczniów przy podejmowaniu decyzji
edukacyjnych i zawodowych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowa-dzą nauczyciele i specjaliści. Podstawę do organizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego stanowią treści programowe, warunki i sposób realizacji określony odrębnymi przepisami, z zastrzeżeniem ust. 6.
2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są prowadzone niezależnie od pomocy w wyborze
kierunku kształcenia i zawodu udzielanej uczniom w ramach zajęć z zakresu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
3. Szkoła w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego współdziała z:
1) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
2) poradniami specjalistycznymi;
3) pracodawcami;
4) szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe.
4. Organizacja zadań szkoły na rzecz doradztwa zawodowego uwzględnia w nim udział
rodziców uczniów.
5. Szkoła corocznie, nie później niż do 15 września, opracowuje na dany rok szkolny
program działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, w którym uwzględnia udział przedstawiciela poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalistycznych i innych współpracujących ze szkołą.
6. Zadania związane z planowaniem i realizowaniem zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego realizuje wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel. Na rok szkolny 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w oparciu o program
przygotowany przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia.
7. Do zadań doradcy zawodowego należy:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne
i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2) gromadzenia, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla uczniów klas VII i VIII;
3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
i uzdolnień uczniów;
4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań
w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
6) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
8. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia prowadzone są:
1) na godzinach z wychowawcą;
2) w czasie zajęć edukacyjnych, jeżeli przewiduje to program nauczania;
3) podczas spotkań z przedstawicielami pracodawców, powiatowych urzędów pracy;
4) podczas spotkań z przedstawicielami szkół zawodowych.
9. Szkoła stwarza możliwości udziału uczniów:
1) w dniach otwartych szkół zawodowych;
2) w targach edukacyjnych;
3) w innych formach promujących kształcenie zawodowe i naukę zawodu.
10. Ponadto szkoła:
1) upowszechnia informator o szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych;
2) gromadzi informacje dotyczące zawodów w formie folderów, ulotek;
3) tworzy bazy o szkołach z wykorzystaniem Internetu.

§ 29

1. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem podejmuje działania z zakresu wolontariatu.
2. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
3. Uczniowie działający na rzecz wolontariatu realizują te zadania w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.
4. Działalność uczniów z zakresu wolontariatu jest dobrowolna i wymaga zgody rodziców.
5. Uczniowie w ramach wolontariatu mogą:
1) świadczyć pomoc ludziom starszym w dokonywaniu zakupów, przygotowywaniu
spotkań i występów;
2) udzielać zorganizowanej pomocy uczniom w nauce;
3) uczestniczyć w działalności charytatywnej;
4) pomagać w organizacji zabaw dla dzieci oddziału przedszkolnego;
6. Do zadań Rady Wolontariatu należy:
1) rozpoznawanie potrzeb na działalność wolontariuszy;
2) analizowanie ofert składanych do szkoły w zakresie udzielania pomocy
lub świadczenia pomocy;
3) opiniowanie i wybór ofert złożonych w szkole.

§ 30

1. Uczniowie mogą korzystać z pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Państwa lub w budżecie Gminy Brzeźnica.
2. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.
3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1) stypendium szkolne;
2) zasiłek szkolny.
4. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza
szkołą;
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
5. Zasady udzielania pomocy materialnej regulują odrębne dokumenty.

§ 31

1. Biblioteka szkolna, zwana dalej „biblioteką”, jest pracownią szkolną, służącą realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci
i młodzieży, potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych Szkoły, oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli, a także popularyzowaniu wiedzy
pedagogicznej wśród rodziców.
2. Biblioteka dysponuje pomieszczeniami na gromadzenie księgozbioru biblioteki, pracownię multimedialną oraz czytelnię.
3. Biblioteka czynna jest w godzinach pracy szkoły, które pozwalają uczniom
na korzystanie z zasobów biblioteki przed jak i po lekcjach.
4. W zakresie współpracy z nauczycielami i wychowawcami:
1) biblioteka udziela informacji o stanie czytelnictwa uczniów;
2) nauczyciele podczas realizacji programów nauczania informują uczniów o roli
czytelnictwa w edukacji;
5. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.
6. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna.
7. Podstawowe zadania nauczyciela bibliotekarza:
1) gromadzenie, przechowywanie i konserwacja materiałów bibliotecznych;
2) opracowanie zgromadzonego księgozbioru;
3) udostępnianie materiałów bibliotecznych, udzielanie pomocy fachowej oraz
informowanie o zawartości zbiorów;
4) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa oraz rozwijanie wrażliwości kulturowej i społecznej poprzez m.in. konkursy, wystawy, spotkania z autorami, apele czytelnicze, małe formy teatralne;
5) obejmowanie działalnością biblioteczną wszystkich uczniów;
6) zachęcanie do tworzenia biblioteki domowej;
7) rozwijanie potrzeb kulturalnych, czytelniczych i indywidualnych zainteresowań uczniów, a także kształtowanie nawyków czytania i uczenia się;
8) przygotowanie uczniów do korzystania z bibliotek pozaszkolnych;
9) uwzględnianie w tygodniowym planie zajęć czasu na prace wewnętrzne czyli admini-stracyjno-techniczne;
10) umożliwienie poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji ze źródeł bezpośrednich i pośrednich;
11) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną m.in. poprzez dostęp do katalogu elektronicznego zasobów biblioteki szkolnej
i innych;
12) przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki zgodnie z przepisami
rozporządzenie ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego
w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych.

§ 32

1. W szkole funkcjonuje świetlica szkolna, zwana dalej „świetlicą”.
2. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie z najmłodszych oddziałów klasowych, którzy
zostają dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub ze względu na inne
okoliczności, które wymagają zapewnienie opieki tym uczniom w szkole.
3. Świetlica jest czynna od godziny 11.30 do godziny 16.00.
4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać 25.
5. Praca świetlicy ma na celu:
1) zapewnienie opieki uczniom zapisanym do świetlicy;
2) właściwą organizację czasu wolnego po lekcjach;
6. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające:
1) zadania i ćwiczenia samodzielnie wykonywane przez dzieci;
2) gry i zabawy ruchowe;
3) odrabianie zadań domowych;
4) zajęcia muzyczne, plastyczne;
5) spacery;
6) uroczystości, imprezy szkolne .
7. Do zakresu zadań wychowawcy świetlicy należy:
1) opracowanie rocznego planu pracy świetlicy;
2) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w świetlicy;
3) prowadzenie dokumentacji pracy wychowawczo – opiekuńczej.
8. Organizacje i funkcjonowanie świetlicy określa odrębny regulamin.

 

ROZDZIAŁ 5
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 33

1. W Zespole zatrudniani są nauczyciele i inni pracownicy.
2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły regulują
odrębne przepisy.
§ 34

1. Do zakresu zadań nauczyciela związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom
w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole należy:
1) zapewnienie dzieciom stałej opieki gwarantującej dzieciom bezpieczeństwo podczas prowadzonych zajęć;
2) przestrzeganie ustaleń porządkowych dotyczących przemieszczania się dzieci
po przedszkolu;
3) zwracanie uwagi na okoliczności nasuwające możliwość nieszczęśliwego wypadku,
w tym podczas przebywania dzieci na zewnątrz budynku;
4) kontrolowanie miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia;
5) udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest
niezbędna, powiadomienie Dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku
lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. podwyższona temperatura.
2. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci bez opieki innego nauczyciela lub pomocy nauczyciela.
3. Do zakresu zadań nauczyciela związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, nauczyciel obowiązany jest:
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz
podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę;
2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w atmosferze wolności sumienia i szacunku
dla każdego człowieka;
5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
6) podnosić swoją wiedzę ogólną i zawodową;
7) w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierowania
się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską,
z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
4. Do zakresu zadań nauczyciela w zakresie planowania i prowadzenia pracy
dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu należy:
1) przedstawianie Dyrektorowi programu wychowania przedszkolnego;
2) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności, zainteresowania, dążenie do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywności dzieci przez wykorzystanie ich własnej inicjatywy;
3) wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń;
4) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania w celu
osiągania wysokich efektów swojej pracy;
5) dostosowanie metod i form pracy do jego możliwości wychowanków;
6) podmiotowe podejście do dziecka, otaczanie indywidualną opieką każdego
z wychowanków;
7) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej,
opiekuńczej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 35

1. Nauczyciel jest obowiązany do prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci.
2. Nauczyciel dokumentuje obserwacje pedagogiczne w „Arkuszu obserwacji dziecka”.
3. Arkusz obserwacji dziecka stanowi podstawę do sporządzenia przez nauczyciela
„Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” w roku
poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej. Informację tą nauczyciel
przekazuje rodzicom do końca kwietnia.
4. Do zakresu zadań nauczyciela w zakresie planowania i prowadzenia pracy
dydaktyczno-wychowawczej w szkole należy:
1) rzetelne przygotowywanie się do każdych zajęć i prowadzenie ich na najwyższym
poziomie merytorycznym, dydaktycznym i metodycznym;
2) przedstawianie Dyrektorowi programu nauczania do prowadzonych przez siebie zajęć edukacyjnych;
3) sporządzania rozkładu materiału do realizowanego programu nauczania;
4) przestrzeganie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, w tym obiektywne,
systematyczne i bezstronne ocenianie uczniów;
5) dostosowywanie wymagań edukacyjnych wynikających z orzeczeń lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej;
6) dbanie o poprawność językową uczniów;
7) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;
8) egzekwowanie przestrzegania regulaminów w pracowniach;
9) kontrolowanie obecności uczniów na każdych zajęciach;
10) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem;
11) aktywne uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej;
12) udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty;
5. Zadania nauczyciela w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa § 12 ust. 12.
6. Nauczyciel odpowiada za:
1) poprawność realizacji przyjętego programu nauczania;
2) jakość i wyniki pracy uczniów z prowadzonych zajęć edukacyjnych;
3) bezpieczeństwo powierzone jego opiece uczniów;
7. Nauczyciel ma prawo do:
1) swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, w realizacji programu
nauczania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne, oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego
podręczników i innych pomocy naukowych;
2) pierwszeństwa uczestnictwa we wszelkich formach doskonalenia zawodowego
na najwyższym poziomie.
§ 36

1. W szkole zatrudnia się pedagoga, logopedę.
2. Do zadań pedagoga szkolnego należy:
1) prowadzenia badań działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycz-nych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności
w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Zespole w celu rozwiązywania
problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne
uczestnictwo w życiu szkoły;
3) udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich
do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym
i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron,
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
c) udzielanie porad i konsultacji.
3. Do zadań logopedy szkolnego należy:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu
ustalenia stanu mowy uczniów oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń
komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron,
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 37

1. Dyrektor powierza każdy oddział w Zespole szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wychowawca opiekuje
się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Dyrektor może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danym oddziale:
1) z własnej inicjatywy w oparciu o wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
2) w przypadku rezygnacji nauczyciela z pełnienia zadań wychowawcy;
3) na wniosek rodziców danego oddziału.
4. Formy spełniania zadań wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów,
ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
5. Do zakresu zadań wychowawcy należy:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
3) realizowanie zadań związanych z ocenianiem zachowania ucznia;
4) właściwe prowadzenie dziennika lekcyjnego i innej dokumentacji dotyczącej
powierzonego oddziału;
6. Zadania wychowawcy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
określa § 12 ust. 14.
§ 38

1. Oprócz pracowników pedagogicznych w Zespole zatrudnia się pracowników
administracyjno-obsługowych.
2. Obowiązki personelu administracyjno - obsługowego szkoły w czasie zajęć
organizowanych na terenie szkoły:
1) reagowanie na wszelkie zagrożenia bezpieczeństwa uczniów oraz powiadamianie
o nich wychowawcy i Dyrektora;
2) kontrolowanie obcych osób pojawiających się na terenie Zespołu ;
3) wspomaganie nauczycieli dyżurujących;
4) zwracanie uwagi na przestrzeganie przez dzieci i uczniów ustalonych zasad
wchodzenia do budynku szkolnego i przedszkolnego oraz sal lekcyjnych.
3. Szczegółowy przydział zadań opracowuje Dyrektor.

§ 39

1. Szkoła zapewnia warunki zapewniające bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę poprzez:
1) wyposażenie pomieszczeń do nauki w ławki i stoliki odpowiednie do wzrostu uczniów;
2) używanie sprawnych środków dydaktycznych i pomocy naukowych;
3) zabezpieczony i sprawny sprzęt i wyposażenie w szczególności w sali gimnastycznej, boiska szkolnego oraz pracowni;
4) opracowane regulaminy korzystania z pracowni z określeniem warunków
bezpieczeństwa;
5) opracowanie „Regulaminu organizacji wycieczek i turystyki w szkole”;
6) organizację dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych;
2. Zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom nauczyciele i wychowawcy realizują w niżej określonych sposobach i formach:
1) punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć lekcyjnych;
2) rzetelne pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych;
3) nie pozostawianie uczniów bez opieki podczas prowadzonych przez siebie zajęć;
4) kontrolowanie obecności uczniów i odnotowywanie nieobecności uczniów
na zajęciach;
3. O każdym zaistniałym wypadku nauczyciele i inni pracownicy szkoły zawiadamiają
Dyrektora.
§ 40

1. W szkole tworzone są zespoły nauczycieli do realizacji zadań szkoły określonych
w statucie. W szkole funkcjonują:
1) zespół wychowawców oddziałów klas IV – VIII;
2) zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej;
3) zespół nauczycieli przedmiotowców.
2. Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 1 powołuje Dyrektor.
3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora na wniosek tego
zespołu. Dyrektor, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników szkoły. W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami
szkoły.
4. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania Rady
Pedagogicznej.

 

ROZDZIAŁ 6
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA
WEWNĄTRZSZKOLNEGO

§ 41

1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole Podstawowej
programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia
społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w § 58.
5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce
i zachowaniu ucznia oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 44k ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty, a także w art. 37 ust. 4, art. 115 ust. 3 i art. 164 ust. 3 i 4 Prawa oświatowego;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
8) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo zgłaszać zastrzeżenia
od wystawionej rocznej oceny z zachowania od dnia ustalenia , nie później jednak
niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno –
wychowawczych, tylko wtedy gdy wychowawca ustalił ocenę niegodnie z przepisami prawa.
7. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz
ich rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających
z realizowanego przez siebie programu nauczania, z zastrzeżeniem ust. 9;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
8. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz
ich rodziców o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
9. Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 6 pkt 1, nauczyciel jest
obowiązany dostosować do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 127 ust. 3 Prawa oświatowego;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą
na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,
o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 prawa oświatowego;
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego –
na podstawie tej opinii.
§ 42

1. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach
wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony
w tej opinii.
2. Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki,
na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii, z zastrzeżeniem ust. 7.
3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
4. Dyrektor na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia tego ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełno-sprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki
drugiego języka obcego nowożytnego.
5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z której wynika potrzeba zwolnienia tego ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje
się „zwolniony” albo „zwolniona”.
7. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do zajęć komputerowych prowadzonych w szkole
w roku szkolnym:
1) 2017/2018 – w klasie II, III, V i VI;
2) 2018/2019 – w klasie III i VI.
8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie
się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania
fizycznego -także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia
w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej, z zastrzeżeniem ust. 9.
9. Przepisy ust. 8 stosuje się odpowiednio do zajęć technicznych w szkole w roku szkolnym:
1) 2017/2018 – w klasie II, III, V i VI;
2) 2018/2019 – w klasie III i VI.
§ 43

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
1) bieżące (co najmniej 3 w okresie);
2) klasyfikacyjne: śródroczne i roczne oraz końcowe.
2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w formie ustnej. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach nauczyciel może uzasadnić ocenę w formie pisemnej recenzji.
4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia, o których mowa w § 47 ust. 5
są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.
5. Uczeń otrzymuje do wglądu sprawdzone i ocenione prace pisemne podczas omawiania wyników tych prac.
6. Rodzice mogą otrzymać do wglądu prace, o których mowa w ust. 3 w szkole podczas
zebrań, a także w umówionym terminie z nauczycielem lub wychowawcą.
7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności w wyniku wniesionych
zastrzeżeń jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego rodzicom na terenie szkoły
w obecności pracownika szkoły. Na udostępnionej dokumentacji wpisuje się datę
i adnotację o zapoznaniu się z udostępnioną dokumentacją.

§ 44

1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy.
2. I okres rozpoczyna się pierwszego powszedniego dnia września i trwa do ostatniego dnia przed rozpoczęciem ferii zimowych, nie później jednak niż do 31 stycznia.
3. II okres rozpoczyna się pierwszego powszedniego dnia lutego, a jeżeli dzień ten wypada
w ferie to w pierwszy powszedni dzień po feriach zimowych i trwa do końca zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.
4. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się na tydzień przed zakończeniem I okresu.
5. Klasyfikację roczną przeprowadza się na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole.
§ 45

1. Nauczyciele danych zajęć edukacyjnych na tydzień przed terminem zabrania
klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej informują uczniów ustnie o ustalonych
przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.
2. Wychowawca na tydzień przed terminem zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej informuje ustnie uczniów oraz na piśmie ich rodziców o ustalonych przewidywanych
śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania.
3. O przewidywanej śródrocznej i rocznej niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej nagannej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczeń i jego
rodzice są informowani pisemnie na jeden miesiąc przed terminem zebrania klasyfikacyj-nego Rady Pedagogicznej.
4. Wychowawca sporządza wykaz przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania i przekazuje za pośrednictwem ucznia jego
rodzicom. Rodzice są obowiązani podpisać ten wykaz i zwrócić poprzez dziecko na drugi dzień wychowawcy.
5. Wykaz, o którym mowa w ust. 4 może być przekazany także poprzez wpis do dzienniczka ucznia lub w formie elektronicznej.
6. Informacje o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania mogą być także przekazane w trakcie
zebrania rodziców danego oddziału lub indywidualnych spotkań z wychowawcą.

§ 46

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku, gdy obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego realizowane w formie
do wyboru przez ucznia są prowadzone przez innego nauczyciela niż zajęcia wychowania fizycznego w formie klasowo-lekcyjnej, śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć wychowania fizycznego ustala nauczyciel prowadzący zajęcia w formie
klasowo-lekcyjnej po uwzględnieniu opinii nauczyciela prowadzącego zajęcia
wychowania fizycznego w formie do wyboru prze ucznia.
3. Na tydzień przed terminem śródrocznej lub rocznej klasyfikacji:
1) nauczyciele ustalają uczniom przewidywane śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z danych zajęć edukacyjnych.
2) Wychowawca ustala śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania –
po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
4. Przewidywane śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowa-nia nauczyciele i wychowawca wpisują do dziennika lekcyjnego w ostatnią kolumnę przed kolumną na wpisanie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej.
5. Oceny, o których mowa w ust. 3, wpisuje się cyfrowo w skali wymienionej w § 47 ust. 1.
6. Oceny ustalone zgodnie z ust. 1 – 3 są ostateczne, z zastrzeżeniem § 54 i § 55.

§ 47

1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne, oceny końcowe z zajęć
edukacyjnych w klasach IV-VIII ustala się w stopniach według następującej skali:
1) stopień celujący – 6 (cel);
2) stopień bardzo dobry – 5 (bdb);
3) stopień dobry – 4 (db);
4) stopień dostateczny – 3 (dst);
5) stopień dopuszczający – 2 (dop);
6) stopień niedostateczny – 1 (ndst).
2. Ocenami pozytywnymi są oceny wymienione w ust. 1 pkt 1 – 5.
3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne w dzienniku lekcyjnym i w arkuszach ocen wpisuje się w pełnym brzmieniu.
4. Oceny, o których mowa w ust. 1 ustalają nauczyciele danych zajęć edukacyjnych.
5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych ustala się w oparciu
o oceny bieżące, za wiedzę i umiejętności.

Formy aktywności Kolor zapisu
w dzienniku
1. Kartkówka z ostatniego tematu niebieski
2. Praca na lekcji, praca w grupach niebieski
3. Aktywność na lekcji (oraz jej brak ) niebieski
4. Udział w konkursach dowolnego szczebla niebieski
5. Zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń czarny
6. Zadanie domowe czarny
7.Wykonanie pomocy dydaktycznych, pracy na rzecz
szkoły w ramach przedmiotu czarny
8. Prezentacja referatu czarny
9. Recytacja czarny
10. Czytanie czarny
11. Osiągnięcia w konkursach (etap gminny) czarny
11. Sprawdzian (kilka tematów) zielony
12. Osiągnięcia w konkursach (etap rejonowy) zielony
13. Rozwiązanie zadania problemowego zielony
14. Realizacja i prezentacja projektu zielony
15. Odpowiedź ustna zielony
16. Dyktando zielony
17. Kartkówka ze znajomości lektury zielony
18. Próbne sprawdziany i egzaminy gimnazjalne zielony
18. Praca klasowa czerwony
19. Test z całego działu, test semestralny czerwony
21. Osiągnięcia w konkursach (etap wojewódzki) czerwony
22. Samodzielne wypracowanie czerwony
23. Realizacja i prezentacja obowiązkowego projektu
gimnazjalnego czerwony

6. Ocena klasyfikacyjna wynika z ocen cząstkowych, w których decydującą rolę odgrywają oceny z prac klasowych, sprawdzianów, prac pisemnych i odpowiedzi ustnych (zapisane kolorem czerwonym i zielonym). Oceny uzyskane z innych aktywności szkolnych
pomagają ustalić ocenę semestralną, roczną.
7. Kalkulator do średniej ważonej może być narzędziem wspomagającym podczas ustalania ocen semestralnych i rocznych przez nauczyciela.
8. Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
9. Oceny cząstkowe, klasyfikacyjne semestralne i roczne są pełne.
10. Prace klasowe są obowiązkowe.
11. Uczeń, który otrzyma z zapowiedzianej pracy pisemnej ocenę dostateczną lub niższą
może ją poprawić jeden raz w ciągu 2 tygodni od otrzymania tej oceny. Jeśli nie był
obecny na pracy pisemnej, musi ją napisać w terminie 2 tygodni od przyjścia do szkoły.
Jeśli uczeń nie przystąpi w wyznaczonym terminie do zaliczenia określonej aktywności (np. praca klasowa, kartkówka itp.), nauczyciele wpisują w określoną rubrykę
ocenę niedostateczną.
12. Nauczyciel przedmiotu określa szczegółowe zasady poprawy wyżej wymienionych prac w PSO.
13. Stopień uzyskany podczas poprawy prac pisemnych wpisuje się do dziennika lekcyjnego obok pierwszego stopnia. Przy ocenianiu semestralnym, rocznym uwzględnia się obie
oceny. Jeśli uczeń otrzymuje drugą ocenę „1”, to przy klasyfikacji traktuje się ją jako jedną ocenę niedostateczną.
14. Zakres materiału i stopień trudności na poprawianej pracy jest taki sam.
15. Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi (lub całej klasie), jeżeli stwierdzi na podstawie zachowania ucznia (klasy) niesamodzielność pracy lub zakłócanie przebiegu sprawdzianu (np. sygnałem telefonu komórkowego). Stwierdzenie niesamodzielnej pracy lub zakłócanie przebiegu sprawdzianu może być podstawą do wystawienia oceny
niedostatecznej.
16. Warunkiem uzyskania oceny celującej na koniec semestru lub roku szkolnego jest
spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:
1) uczeń otrzymuje oceny celujące w ciągu semestru z prac klasowych, sprawdzianów,
odpowiedzi ustnych i innych form aktywności szkolnych;
2) uczeń osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych i kuratoryjnych na szczeblu
przynajmniej rejonowym, a w zawodach sportowych na szczeblu co najmniej
powiatowym.
§ 48

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące
podstawowe obszary:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
3. W klasach IV – VIII śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania
ustala się według następującej skali:
1) wzorowe – wz;
2) bardzo dobre – bdb;
3) dobre – db;
4) poprawne – pop;
5) nieodpowiednie – ndp;
6) naganne – nag.
4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
5. Wszelkie uwagi dotyczące zachowania ucznia wychowawca i nauczyciele zapisują
w zeszycie obserwacji uczniów danego oddziału, a wychowawca także w dzienniku
lekcyjnym.
6. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna
z zastrzeżeniem § 55.
WZOROWA
Uczeń otrzymuje ocenę wzorową z zachowania, jeśli spełnia wszystkie kryteria z oceny bardzo dobrej i dobrej, a ponadto wykazuje się:
 wysoką kulturą osobistą w relacjach z dorosłymi i kolegami w szkole i poza szkołą,
 obowiązkowością i aktywnością szkolną i pozaszkolną,
 rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień w szkole i poza szkołą,
BARDZO DOBRA
Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą z zachowania, jeśli spełnia wszystkie kryteria
z oceny dobrej i wykazuje się:
 świadczeniem pomocy koleżeńskiej,
 aktywnością szkolną i pozaszkolna,
DOBRA
Uczeń otrzymuje ocenę dobrą z zachowania, jeśli spełnia wszystkie poniższe kryteria:
 pracuje na miarę możliwości,
 wypełniania obowiązki szkolne,
 szanuje cudzą własność,
 dba o wygląd zewnętrzny (czyste ubranie, brak makijażu, tatuażu, naturalny kolor włosów, noszenie 1 pary kolczyków- tylko w uszach),
 dba o kulturę języka,
 wystrzega się nałogów,
 właściwie reaguje na upomnienia,
 przejawia szacunek do tradycji narodowych i środowiskowych,
 reaguje na przejawy przemocy i wandalizmu,
 nie używa telefonu innych nośników telekomunikacyjnych na lekcji,
POPRAWNA
Uczeń otrzymuje ocenę poprawną z zachowania, jeśli :
 jest bierny na zajęciach szkolnych,
 nie wywiązuje się ze wszystkich obowiązków,
 wykazuje chęć poprawy zachowania,
 reaguje na upomnienia starszych,
 ma nieliczne nieusprawiedliwione nieobecności (3 dni w semestrze lub 10 godzin),
 ma spóźnienia na zajęcia szkolne,
 nie używa telefonu innych nośników telekomunikacyjnych na lekcji,
NIEODPOWIEDNIA
Uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią z zachowania, jeśli :
 przejawia negatywny stosunek do obowiązków szkolnych,
 wykazuje brak szacunku do mienia szkolnego,
 opuszcza teren szkoły w czasie przerw,
 posługuje się wulgaryzmami,
 stosuje przemocy wobec kolegów i pracowników szkoły,
 bierze udział w bójkach,
 celowo dezorganizuje zajęcia (ciągłe rozmowy, głośne komentarze),
 nie reaguje na upomnienia,
 oszukuje w czasie prac kontrolnych,
 opuszcza zajęcia - wagary (4 -5 dni w semestrze lub 20 godzin),
 celowo spóźnienia się na lekcje,
 stwarza sytuacje zagrażającej bezpieczeństwu uczniów i nauczycieli,
 nie używa telefonu innych nośników telekomunikacyjnych na lekcji,
NAGANNA
Uczeń otrzymuje ocenę naganną z zachowania, jeśli :
 niszczy mienie szkolne,
 pije alkohol i pali papierosy na terenie szkoły i w trakcie zajęć pozaszkolnych,
 rozprowadza, używa narkotyki i inne substancje psychoaktywne,
 przychodzi do szkoły pod wpływem upojenia alkoholowego lub narkotycznego,
 wagaruje i spóźnienia się,
 dokonuje kradzieży w szkole,
 ma sprawę na policji lub w sądzie,
 psychiczne lub fizyczne znęcanie się nad kolegami i nauczycielami,
 używa telefonu innych nośników telekomunikacyjnych na lekcji
7. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia rozwojowe, wychowawca uwzględnia wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń
na jego zachowanie.
8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
11. Nauczyciele są zobowiązani do wpisywania bieżących uwag w „klasowych zeszytach”. Wychowawca, na podstawie uwag i własnych obserwacji, ocenia ucznia jeden
raz w trakcie okresu oraz na koniec okresu i roku.

§ 49

1. W klasach I–III:
1) oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ustalane
wg następującej skali:
a) stopień celujący – 6 (cel);
b) stopień bardzo dobry – 5 (bdb);
c) stopień dobry – 4 (db);
d) stopień dostateczny – 3 (dst);
e) stopień dopuszczający – 2 (dop);
2) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania
są ocenami opisowymi.
2. Oceny bieżące powinny być ustalane systematycznie oraz w różnych formach.
3. Oceny, o których mowa w ust. 1 pkt 2 sporządza wychowawca.
4. Ocenę opisową śródroczną i roczną z zajęć edukacyjnych i zachowania
sporządza komputerowo i podpisuje wychowawca (można dołączyć ją do dziennika
lekcyjnego).

§ 50

1. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną z religii i etyki ustala się w skali
określonej w § 47 ust. 1.


§ 51

1. Prace klasowe, pisemne sprawdziany wiadomości i testy pisemne są przechowywane
w szkole przez dany rok szkolny.
2. Dopuszcza się możliwość ustalenia innych sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych
ustalonych przez nauczyciela i wynikających ze specyfiki danych zajęć edukacyjnych.
3. Termin zadania klasowego, pisemnego sprawdzianu wiadomości lub pisemnego testu
podaje się uczniom z tygodniowym wyprzedzeniem, zaznaczając ten fakt w dzienniku
lekcyjnym.
4. Zadań klasowych, pisemnego sprawdzianu wiadomości lub pisemnego testu w tygodniu nie może być więcej niż 3 i co najwyżej 1 w danym dniu. Zadanie klasowe powinno
się przeprowadzać po lekcjach powtórzeniowych i wskazaniu typu zadań. W przypadku, gdy zadanie klasowe, pisemny sprawdzian wiadomości lub pisemny test nie odbyły
się z przyczyn niezależnych od nauczyciela może zostać zrealizowany na pierwszych
kolejnych zajęciach, pod warunkiem, że w danym dniu nie ma zaplanowanego innego sprawdzianu lub zadania klasowego.
5. Ocena prac pisemnych musi nastąpić w ciągu 14 dni od ich napisania. Nauczyciel
nie może przeprowadzić pracy pisemnej w przypadku, gdy poprzednia praca pisemna
nie została poprawiona i oceniona. Termin zwrotu prac pisemnych może być przedłużony
w sytuacji dłuższej nieobecności nauczyciela lub nieodbycia lekcji z powodów niezależ-nych od nauczyciela.

§ 52

1. Uczeń lub jego rodzice mogą ubiegać się o otrzymanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
2. Warunkami ubiegania się o otrzymanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych są:
1) Frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 60% ( z wyjątkiem
długotrwałej choroby);
2) Usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach
3) Przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów
i prac pisemnych ;
4) Uzyskanie ze wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych, również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;
3. Pisemny wniosek o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana składa się do Dyrektora w terminie do 2 dni roboczych od dnia powiadomienia
o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie i wskazanie o otrzymanie jakiej oceny ubiega się uczeń.
4. Jeżeli wniosek spełnia warunki, o których mowa w ust. 2 Dyrektor przekazuje wniosek
do rozpatrzenia nauczycieli danych zajęć edukacyjnych.
5. Nauczyciel po analizie wniosku może postanowić o:
1) uznaniu wniosku za zasadny i ustalić ocenę, o którą ubiega się uczeń:
2) podtrzymać przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną i uzasadnić swoją decyzję;
3) sprawdzeniu wiedzy i umiejętności ucznia poprzez pracę pisemną lub odpowiedzi
ustne lub ćwiczenia praktyczne, których zakres spełnia wymagania na wnioskowaną ocenę.
6. O doborze zadań i ćwiczeń, o których mowa w ust. 5 pkt 3 decyduje nauczyciel stosownie do wymagań edukacyjnych.
7. Przeprowadzenie sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia może odbyć się w dniu
złożenia wniosku, ale nie później niż dzień przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnych Rady Pedagogicznej.
8. W wyniku sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczeń może otrzymać wnioskowaną ocenę lub zachować ocenę przewidywaną. W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu ocena
nie może być obniżona. Ocena ustalona przez nauczyciela jest ostateczna.
9. Z przeprowadzonego sprawdzenia wiedzy i umiejętności, o którym mowa w ust. 5 pkt. 3 nauczyciel sporządza protokół, w którym odnotowuje ocenę i zwięzłą informację
o udzielonych odpowiedziach a także poprawioną i ocenioną pracę pisemną.
§ 52 a

1. Uczeń lub jego rodzice mogą ubiegać się o otrzymanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.
2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają na ręce dyrektora szkoły pisemny wniosek o ponowne rozpatrzenie oceny zachowania w terminie do 2 dni po ustaleniu przez wychowawcę proponowanej oceny zachowania.
3. We wniosku uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) określają ocenę, o jaka ubiega się uczeń.
4. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
5. Termin rozmowy wyjaśniającej uzgadnia z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opieku-nami) wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
6. Rozmowa musi odbyć się przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.
7. Uczeń, który w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia nie przystąpi do rozmowy wyjaśniającej, traci prawo do dalszego ubiegania się o jej podwyższenie.
8. Na rozmowę wyjaśniającą wychowawca może zaprosić: przedstawicieli rady pedagogicz-nej, pedagoga, psychologa, rodzica (prawnego opiekuna) ucznia.
9. Ocena zachowania może być podwyższona w przypadku np. zaistnienia nowych okolicz-ności np. informacji o pozytywnych zachowaniach ucznia, osiągnięciach, pracy społecznej na rzecz środowiska itp. pod warunkiem przestrzegania przez ucznia Statutu , obowią-zujących w szkole regulaminów.
Przy ustaleniu ostatecznej oceny zachowania wychowawca ma owiązek wziąć pod uwagę opinie osób obecnych w czasie rozmowy oraz samoocenę ucznia.
10. Po rozmowie wyjaśniającej wychowawca ma obowiązek sporządzić notatkę, która zawie-ra: termin przeprowadzenia rozmowy, ustaloną ocenę ostateczną, uzasadnienie decyzji,
co do podwyższenia lub pozostawienia oceny zachowania, podpisy osób biorących udział w rozmowie.
11. Protokół pozostaje w dokumentacji szkoły.

§ 53

1. Egzamin klasyfikacyjny ucznia:
1) nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności;
2) nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności;
3) realizującego obowiązek szkolny poza szkołą;
4) realizującego indywidualny tok nauki;
5) przechodzącego ze szkoły innego typu;
6) przechodzącego ze szkoły niepublicznej nie posiadającej uprawnień szkoły publicznej,
przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.
2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu
klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 2, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora.
4. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem
§55.
5. Tematy zadań i ćwiczeń do egzaminu klasyfikacyjnego przygotowuje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych.
6. Warunki, tryb i formę przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, rodzaje zajęć
edukacyjnych, z których nie przeprowadza się egzamin klasyfikacyjnego ucznia
realizującego obowiązek szkolny poza szkołą, skład komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego oraz odpowiedniego dokumentowania jego przebiegu
określa rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

§ 54

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał niedostateczną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.
3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez Dyrektora, nie później niż do końca września.
4. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 55 ust.1.
5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę.
6. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden
raz w szkole promować do klasy programowo wyższej, ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zaję-cia są realizowane w klasie programowo wyższej.
7. Zestawy zadań i ćwiczeń do egzaminu poprawkowego przygotowuje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, a zatwierdza Dyrektor.
8. Tryb i formę przeprowadzania egzaminu poprawkowego, skład komisji powołanej
do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, z uwzględnieniem prawidłowości
przeprowadzenia tego egzaminu oraz odpowiedniego udokumentowania przebiegu określa rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.


§ 55

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami
dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
4. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa
od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może
być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
6. Przepisy ust. 1 – 5 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin
do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu
poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, jest ostateczna.
7. Tryb i formę przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, oraz ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, o której mowa w ust. 3 pkt 2, skład komisji, o których mowa w ust. 3, z uwzględnieniem
konieczności zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia tego sprawdzianu
lub prawidłowości ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz odpowiedniego udokumentowania pracy komisji określa rozporządzenie w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
w szkołach publicznych.
§ 56

Począwszy od klasy IV uczeń szkoły, który w wyniku klasyfikacji końcowo rocznej uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz wzorową
lub bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne
stwierdzające uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej lub świadectwo ukończenia szkoły stwierdzające ukończenie szkoły z wyróżnieniem.

ROZDZIAŁ 7
UCZNIOWIE ZESPOŁU

§ 57

1. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego i dydaktycznego – zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) zabawy i nauki w atmosferze życzliwości, poszanowania i tolerancji, odmienności
w wyglądzie, zachowaniu, tradycji, religii i wartości kulturowych;
3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
4) poszanowania godności osobistej dziecka, życzliwego i podmiotowego traktowania
w procesie wychowawczo – dydaktycznym, akceptacji dziecka, takim jakie jest;
5) zapewnienie warunków do spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
6) poszanowania indywidualnego tempa rozwoju;
7) szacunku dla wszystkich jego potrzeb;
8) poszanowania własności;
9) zapewnienie warunków do snu i wypoczynku, jeżeli dziecko tego potrzebuje;
10) badania i eksperymentowania;
11) doświadczania konsekwencji własnego zachowania;
12) zachowania prawa dziecka do wyrażania uczuć, emocji z poszanowaniem uczuć
innych;
13) indywidualnego, życzliwego, podmiotowego traktowania;
14) szacunku dla wszystkich jego potrzeb;
15) nietykalności oraz poszanowania godności i własności osobistej;
16) opieki i ochrony zapewniającej prawidłowy, wszechstronny rozwój: fizyczny,
umysłowy, społeczny i duchowy;
17) swobody myśli, sumienia, wyznania;
18) akceptacji jego osoby;
19) pomocy dorosłych w czasie jedzenia, ubierania się oraz pozostałych czynności
wykonywanych podczas pobytu w przedszkolu;
20) korzystania z pomocy logopedy i pedagoga, zajęć dodatkowych organizowanych
w przedszkolu;
21) wypowiadania swoich opinii i poglądów na każdy temat i swobodnego wyrażania
swoich odczuć.
2. Uczeń Szkoły ma prawo do:
1) opieki wychowawczej i warunków pobytu w zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
3) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi
wymaga¬niami, w tym z wymaganiami edukacyjnymi, kryteriami oceniania
zachowania oraz sposobami i warunkami oceniania;
4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
3. Tryb odwoławczy w przypadku naruszenia praw ucznia/dziecka w szkole:
1) w przypadku naruszenia praw ucznia/dziecka na terenie szkoły, w tym zawartych
w Konwencji o Prawach Dziecka, uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą złożyć pisemną skargę lub pisemny wniosek do Dyrektora szkoły w ciągu 14 dni
od daty zajścia;
2) po tym terminie skargi i wnioski nie będą przyjmowane i rozpatrywane;
3) skargi i wnioski adresowane do Dyrektora szkoły muszą zawierać personalia i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis zaistniałej sytuacji;
4) każdą skargę lub wniosek osoba składająca może wycofać w terminie 3 dni od daty złożenia. Skargi i wnioski anonimowe nie będą rozpatrywane;
5) w przypadku niemożności ustalenia przedmiotu sprawy, wnoszący skargę lub wniosek jest zobowiązany, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od zawiadomienia
o niemożności ustalenia przedmiotu sprawy - do złożenia dodatkowych wyjaśnień,
z jednoczesnym pouczeniem, że nie usunięcie tych braków pozostawia skargę lub wniosek bez rozpatrzenia.
6) skargi i wnioski rozpatruje Dyrektor szkoły, który w celach doradczych może
powołać Zespół w składzie: pedagog szkolny, opiekun Samorządu Uczniowskiego,
wychowawca klasy.
7) w przypadku stwierdzenia naruszenia praw ucznia/dziecka przez pracownika szkoły, decyzję w sprawie podejmuje Dyrektor szkoły.
8) Dyrektor szkoły udziela osobie zainteresowanej odpowiedzi pisemnej,
co do właściwości rozpatrzenia sprawy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia skargi lub wniosku. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony
do 30 dni od daty zgłoszenia, po uprzednim poinformowaniu zainteresowanych.
Odpowiedź pisemną Dyrektor szkoły przekazuje osobiście lub przesyła pocztą.
9) wszystkie złożone skargi i wnioski dotyczące naruszenia praw ucznia/dziecka
w szkole oraz sposoby ich załatwienia są dokumentowane.

4.
§ 58

1. Do obowiązków dziecka należy:
1) współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i terapii;
2) szanowanie odrębności każdego kolegi;
3) przestrzeganie zasad form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej;
4) przestrzeganie wartości uniwersalnych takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno;
5) szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej wartości;
6) uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów;
7) przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek;
8) kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych;
9) zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek;
10) pomaganie słabszym kolegom;
11) dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole
podstawowej;
12) obowiązek rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 6 lat;
13) w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat,
nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.
2. Do obowiązków ucznia należy:
1) systematyczne i punktualne uczęszczanie na obowiązkowe zajęcia edukacyjne
określone w tygodniowym rozkładzie zajęć;
2) przygotowywanie się do zajęć oraz aktywny udział w zajęciach;
3) przynoszenie na zajęcia wymaganych przez nauczycieli zeszytów, podręczników,
pomocy i sprzętu niezbędnego do prawidłowego uczestnictwa w zajęciach;
4) odrabianie zadań domowych wskazanych przez nauczyciela danych zajęć
edukacyjnych;
5) uzupełnienie braków wynikających z nieobecności na zajęciach;
6) korzystać z pomocy oferowanej przez nauczyciela w celu uzupełnienia zaległości
z przedmiotu, z którego uczeń otrzymał ocenę niedostateczną za pierwszy okres;
7) poprawić do dnia 31 marca bieżącego roku ocenę niedostateczną za pierwszy okres.
3. Do obowiązków ucznia w zakresie właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych należy:
1) zachowanie porządku i właściwej dyscypliny na zajęciach;
2) zachowanie pełnej kultury wypowiedzi;
3) nieprzeszkadzanie innym uczniom w uczestnictwie w zajęciach;
4) stosowanie się do uwag i poleceń nauczyciela prowadzącego zajęcia;
4. Do obowiązków ucznia w zakresie usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach
edukacyjnych należy:
1) ustne wyjaśnienie przyczyn nieobecności na zajęciach;
2) przedkładanie wychowawcy usprawiedliwień sporządzonych przez rodziców
do dwóch tygodni po powrocie ucznia do szkoły;
5. Do obowiązków ucznia w zakresie przestrzegania zasad ubierania się na terenie szkoły
należy przestrzeganie ustaleń określonych w § 62.
6. Do obowiązków ucznia w zakresie przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania
z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły należy:
1) całkowity zakaz korzystania z tych urządzeń podczas zajęć edukacyjnych, z zastrzeże-niem ust. 8;
2) całkowity zakaz nagrywania i rozpowszechniania nagrań dotyczących uczniów,
nauczycieli i innych pracowników Szkoły, przebiegu zajęć oraz przerw międzylekcyj-nych i innych związanych z organizacją zajęć, z zastrzeżeniem ust. 8;
7. Do obowiązków ucznia w zakresie właściwego zachowania wobec nauczycieli
i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów należy:
1) kulturalne zachowanie i odnoszenie się;
2) szanowanie ich racji i poglądów;
8. Uczeń lub uczniowie mogą korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych w szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą nauczyciela
lub Dyrektora takich jak:
1) wyszukiwania informacji potrzebnych podczas zajęć edukacyjnych, na prośbę lub
za zgodą nauczyciela;
2) osobistych związanych z koniecznością skontaktowania się z rodzicami.


§ 59

1. Uczeń może być nagrodzony za:
1) za rzetelną naukę i wzorowe zachowania;
2) pracę na rzecz szkoły;
3) za 100% frekwencję;
4) wyróżniającą się pracę w Samorządzie Uczniowskim
5) List gratulacyjny kierowany jest do rodziców absolwenta, który:
a) uzyskał średnią ocen minimum 4,75;
b) otrzymał wzorową ocenę zachowania;
6) jest pilny, obowiązkowy, kulturalny.
2. Nagrodami są:
1) pochwała wychowawcy;
2) pochwała dyrektora
3) list gratulacyjny do rodziców
4) wpis do kroniki szkolnej
3. O przyznanej uczniowie nagrodzie wychowawca zawiadamia rodziców nagrodzonego ucznia.
4. Nagrodzony uczeń lub jego rodzice mogą wnieść zastrzeżenia do przyznanej nagrody.
Zastrzeżenia wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu przyjęcia zastrzeżeń.
5. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 4 rozpatruje Dyrektor.

§ 60

1. Za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia, o których mowa w § 58 uczeń może być
ukarany.
2. W szkole ustala się następujące rodzaje kar:
1) upomnienie wychowawcy;
2) nagana wychowawcy;
3) upomnienie Dyrektora;
4) nagana Dyrektora;
5) przeniesienie przez Kuratora Oświaty do innej szkoły.
3. Przy wymierzaniu kary przestrzega się gradacji ich stosowania, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W niżej wymienionych przypadkach wobec ucznia mogą być stosowane kary
bez zachowania zasady gradacji kar:
1) niszczenie mienia szkolnego;
2) umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innego ucznia;
3) psychiczne i fizyczne znęcanie się nad innymi.
5. O udzielonej uczniowi karze wychowawca powiadamia rodziców.
6. Od udzielonej kary uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się do Dyrektora. Odwołanie składa się na piśmie w terminie do 3 dni roboczych od powiadomienia rodziców
o ukaraniu dziecka.

§ 61

1. W przypadkach:
1) wyczerpania działań wychowawczych i dyscyplinujących ze stosowaniem
kar włącznie i brakiem poprawy zachowania ucznia;
2) pobicia ucznia lub znęcania psychicznego nad uczniami;
3) wulgarnego zachowania się wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły
oraz uczniów;
4) spożycia alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających na terenie szkoły;
5) dystrybucji narkotyków lub środków odurzających na terenie szkoły;
6) zgłoszenie przez Policję o wybrykach chuligańskich,
Dyrektor może wystąpić do Małopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesieniu ucznia do innej szkoły.
2. Przed wystąpieniem z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły Dyrektor może zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej.
3. Przed sporządzeniem wniosku, o którym mowa w ust. 2 Dyrektor jest obowiązany
przeprowadzić postępowania wyjaśniające, w tym wysłuchać ucznia i jego rodziców.


§ 62

1. Wygląd zewnętrzny i ubiór uczniów ma być zgodny z ogólnie przyjętymi zasadami
estetyki i higieny osobistej.
2. Dziewczyny zobowiązane są zakładać spódnice i krótkie spodenki do kolan, ramiona
i brzuch muszą być zakryte, zabrania się: farbowania włosów, noszenia tatuaży, malowania paznokci, makijażu, form ozdabiania ciała, jaką jest Piercing.
3. Uczniowie nie mogą nosić emblematów klubów sportowych (np. szalików)
i ekstrawaganckich ozdób.
4. W ciągu całego roku szkolnego uczniów obowiązuje obuwie zamienne.
5. Na zajęciach w sali gimnastycznej obowiązuje obuwie sportowe i strój sportowy.
6. Strój galowy dziewcząt składa się z białej bluzki i granatowej lub czarnej spódnicy
lub eleganckich spodni.
7. Strój galowy chłopców składa się z białej koszuli i granatowych lub czarnych eleganckich spodni.
8. Uczeń ma obowiązek noszenia stroju galowego w czasie uroczystości szkolnych
wynikających z ceremoniału szkolnego.

ROZDZIAŁ 8
PRZYJMOWANIE UCZNIÓW DO ZESPOŁU

§ 63

1. Do Przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Brzeźnica.
2. Kryteria, które brane są pod uwagę przy przyjmowaniu dzieci do przedszkola, określa
organ prowadzący.
3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez
Dyrektora. Skład komisji i zadania komisji rekrutacyjnej określają odrębne przepisy.
4. O przyjęciu dziecka do przedszkola w ciągu roku szkolnego decyduje Dyrektor.
5. Dyrektor może skreślić dziecko z listy dzieci w przypadku:
1) nieusprawiedliwionej absencji trwającej dłużej niż miesiąc;
2) nie wniesienia płatności za przedszkole trwającego dłużej niż miesiąc;
3) braku porozumienia między rodzicami a przedszkolem w sprawach kluczowych,
dotyczących wychowania dziecka i problemów wychowawczych, kiedy rodzice
nie interesują się dzieckiem i nie współpracują z poradnią specjalistyczną, a agresywne
za chowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci;
4) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego Statutu.
6. Rodzice mają prawo do odwołania się od tej decyzji do organu nadrzędnego.
7. W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108 §1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
8. Dziecko może być czasowo zawieszone z możliwości korzystania z przedszkola
w przypadku wszawicy, choroby zakaźnej, sytuacji rodzinnej. Decyzję o zawieszeniu
w korzystaniu z przedszkola podejmuje dyrektor.
9. Do klasy I szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły
na podstawie zgłoszenia rodziców.
10. Dziecko, któremu organ wykonawczy Gminy wskazał, jako miejsce realizacji
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole innej niż szkoła podstawowa, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.
11. O przyjęciu uczniów w trakcie roku szkolnego decyduje Dyrektor.
12. Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające, kryteria przyjęć do szkoły,
rodzaje dokumentów wymagane od kandydatów określają przepisu ustawy Prawo
oświatowe.

ROZDZIAŁ 9
KLASY GIMNAZJUM

§ 64

1. W szkole funkcjonują:
1) w roku szkolnym 2017/2018 klasy II i III;
2) w roku szkolnym 2018/2019 klasa III,
włączone do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączanach, zwane dalej „Gimnazjum”.
2. Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy
I Gimnazjum.
3. Z dniem 1 września 2018 r. likwiduje się klasę II, a z dniem 1 września 2019 r. klasę III dotychczasowego Gimnazjum.
4. W stosunku do uczniów Gimnazjum, którzy nie uzyskali promocji do następnej klasy
lub nie ukończyli Gimnazjum mają zastosowanie przepisy art. 128 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 60 z późn. zm).
5. Nauczyciele Gimnazjum z dniem 1 września 2017 r. stają się nauczycielami Zespołu.
Do nauczycieli stosują się przepisy niniejszego statutu.
6. Do uczniów Gimnazjum stosuje się przepisy niniejszego statutu z zastrzeżeniem:
1) realizacji projektu edukacyjnego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843 z późn. zm.);
2) przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzianu wiedzy i umiejętności ucznia zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1;
3) przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w ustawie o systemie oświaty;
4) uwzględniania przy ustalaniu oceny zachowania udziału ucznia w projekcie
edukacyjnym.
7. Do klas Gimnazjum stosuje się:
1) podstawę programową kształcenia ogólnego dla gimnazjów;
2) przepisy wykonawcze, o których mowa w art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60
z późn. zm)
8. Kontynuuje się realizację innowacji przyjętej uchwałą Rady Pedagogicznej Gimnazjum.
9. Przepisy Rozdziału 9 tracą moc z dniem 31 sierpnia 2019 r.

ROZDZIAŁ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 65

1. Zespół posiada swój własny sztandar, hymn oraz ceremoniał szkolny.
2. Opiekę nad sztandarem oraz pocztem sztandarowym sprawuje wyznaczony przez
Dyrektora szkoły nauczyciel.
3. Poczet sztandarowy obecny jest podczas ważnych uroczystości szkolnych oraz reprezentuje szkołę na zewnątrz.

§ 66
1. Zespół używa pieczęci okrągłych – małej i dużej.
2. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej okre¬śla¬ją odrębne przepisy.
4. Zmiany w statucie przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna.
5. Dyrektor po nowelizacji statutu opracowuje ujednolicony tekst statutu i publikuje
na stronie internetowej szkoły.
6. Podstawę programową kształcenia ogólnego dla sześcioletniej szkoły podstawowej stosuje się w szkole:
1) w roku szkolnym 2017/2018 w klasach II, III, V i VI;
2) w roku szkolnym 2018/2019 w klasach III i VI.

ANEKS

uchwała Nr 12 2017/2018

 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łączanach

 

z dnia 16.01.2018r.

 

w sprawie zmian w statucie zespołu

 

Działając na podstawie:

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225, z 2003 r. Nr 107, poz. 1003 oraz z 2009 r. Nr 116, poz. 977 oraz z 2010 r. Nr 156, poz 1047);
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz 926, ze zm.);

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 1024)

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowejz dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

 

§1. W statucie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wprowadza się następujące zmiany:

 

1) po   § 22 dodaje się§ 22 a w brzmieniu:

 

§ 22a.1.W Zespole Szkolno – Przedszkolnym funkcjonuje dziennik lekcyjny w formie elektronicznej.

 

2.Zasady prowadzenia i korzystania z dziennika określają procedury.
3.W przedszkolu nadal obowiązuje papierowa forma prowadzenia dziennika.”,

 

§ 2. Uchwała wchodzi wżycie z dniem 16 stycznia 2018r.

 


Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 


uchwała Nr 11 2017/2018

 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łączanach

 

z dnia 16.01.2018r.

 

w sprawie zmian w statucie zespołu

 

 

 

§1. W statucie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w § 58 pkt 6 i pkt 8 zmienia brzmienie:

 

§ 58 .6. Do obowiązków ucznia w zakresie przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły należy:

 

1) całkowity zakaz korzystania z tych urządzeń, sprzęt ma być wyłączony i schowany.

 

2) całkowity zakaz nagrywania i rozpowszechniania nagrań dotyczących uczniów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły, przebiegu zajęć oraz przerw międzylekcyjnych i innych związanych z organizacją zajęć.

 

§ 58 .8. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów.

 

1)W sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego podczas przerwy międzylekcyjnej za zgodą nauczyciela i w zasięgu jego wzroku. Po zakończeniu rozmowy uczeń jest zobowiązany wyciszyć lub wyłączyć telefon i schować go do plecaka lub tornistra.

 

2) Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą kierownika wycieczki. Pełną odpowiedzialność za sprzęt podczas wycieczki ponoszą rodzice/prawni opiekunowie ucznia.

 

3)Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego na terenie szkoły, bądź podczas wycieczek, skutkuje odebraniem przez nauczyciela sprzętu, poinformowanie rodzica, który osobiście zgłasza się po odbiór, odnotowaniem tego zdarzenia przez nauczyciela lub wychowawcę klasy w formie negatywnej uwagi i jest uwzględniane przy ustalaniu cząstkowej oceny zachowania ucznia”.

 

§ 2. Uchwała wchodzi wżycie z dniem 16 stycznia 2018r.

 


Przewodniczący Rady Pedagogicznej