PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH, TECHNIKI

1.       Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z WSO.

2.       Cel oceny:

·         Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności

·         Tempo przyrostu wiadomości i umiejętności

·         Stosowanie wiedzy technicznej w praktyce

·         Logiczne myślenie, rozumowanie i kojarzenie faktów

·         Aktywność i postawa

3.       Obszary aktywności podlegające ocenie:

·         Rozumienie pojęć technicznych

·         Stosowanie języka technicznego

·         Samodzielne lub w grupie przeprowadzanie prac wytwórczych

·         Samodzielne lub w grupie przeprowadzanie doświadczeń, obserwacji i wnioskowania

·         Stosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w sytuacjach typowych

·         Rozwiązywanie zadań problemowych

·         Prace projektowe i długoterminowe

·         Aktywność na lekcji i poza nią oraz wkład pracy ucznia

·         Praca w grupach (np. zaangażowanie, pomoc koleżeńska)

·         Prowadzenie zeszytów przedmiotowych

·         Udział w pracach na rzecz szkoły i ochrony środowiska naturalnego

4.       Przy realizacji zadań oceniane będą:

·         przedstawianie rozwiązań problemów w postaci planu działania, schematu,

·         umiejętność zarządzania informacją,

·         umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji,

·         przestrzeganie praw i zasad współżycia,

·         umiejętność współpracy w grupie, dyscyplina pracy.

5.       Przy ocenie prac wytwórczych ocenia się:

·         zgodność z projektem,

·         stopień samodzielności pracy,

·         oryginalność rozwiązań,

·         wkład  pracy ucznia,

·         estetykę wykonania,

·         przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,

·         wykonanie w terminie.

6.       Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów:

·         Prace klasowe (sprawdziany, testy)

·         Kartkówki

·         Prace projektowe

·         Prace długoterminowe

·         Prace wytwórcze

·         Wypowiedzi ustne

·         Prace domowe

·         Przygotowanie do lekcji

·         Udział w dyskusji, aktywność na lekcji

·         Praca w grupie

·         Samodzielna praca na lekcji

·         Ćwiczenia praktyczne

·         Praca pozalekcyjna np. konkurs, projekt

7.       Zasady oceniania:

·      Ocena zależy od poziomu wymagań na dany stopień, sposobu rozwiązania, prezentacji rozwiązania, estetyki, systematyczności (wywiązanie się w terminie).

·      Prace klasowe (sprawdziany, testy)  będą zapowiadane z dwutygodniowym wyprzedzeniem (podany będzie zakres obowiązującego na nich materiału) i oceniane do dwóch tygodni.

·      Uczeń ma obowiązek zaliczenia pracy klasowej (sprawdzianu, testu) w przypadku swojej nieobecności, a także prawo do jednokrotnej poprawy uzyskanej ze sprawdzianu oceny (ocena z poprawy wpisana jest do dziennika jako kolejna)
w terminie ustalonym z nauczycielem. Jeżeli uczeń nie przystąpi do napisania zaległej pracy pisemnej w terminie ustalonym przez nauczyciela - otrzymuje ocenę niedostateczną.

·      Uczeń prace wytwórcze, projekty itp. wykonywane przez klasę w czasie jego nieobecności ma zaliczyć w terminie uzgodnionym przez nauczyciela. W przeciwnym wypadku otrzyma ocenę niedostateczną.

·      Prace pisemne z materiału bieżącego (kartkówki), obejmującego 1-3 ostatnie tematy lekcyjne, nie muszą być zapowiadane we wcześniejszym terminie.

·      Prace klasowe i kartkówki oceniane są na podstawie liczby uzyskanych punktów, według następujących zasad przeliczania:

-        niedostateczny - do 30%

-        dopuszczający - powyżej 30%

-        dostateczny - powyżej 50%

-        dobry - powyżej 75%

-        bardzo dobry - powyżej 90%

-        celujący – powyżej 90% + zadanie dodatkowe o podwyższonym stopniu trudności.

·         Uczeń może raz poprawić niesatysfakcjonującą go ocenę otrzymaną z wykonywanej pracy wytwórczej czy samodzielnego ćwiczenia (ocena z poprawy wpisana jest do dziennika jako kolejna).

·         Uczeń ma obowiązek systematycznego i estetycznego prowadzenia zeszytu przedmiotowego, który podlega ocenie przynajmniej raz w semestrze.

·         Po długiej usprawiedliwionej nieobecności uczeń może być nieprzygotowany do lekcji.

·         W ciągu półrocza uczeń ma prawo zgłoszenia jeden raz nieprzygotowania do lekcji bez podania powodu, które nie ma wpływu na ocenę semestralną/roczną. Zgłoszenie nieprzygotowania do lekcji nie zwalnia z napisania zapowiedzianych wcześniej prac pisemnych.

·         Brak przyniesionych materiałów, przyborów i narzędzi potrzebnych na lekcję
w czasie, której wykonywana jest praca wytwórcza uważa się za nieprzygotowanie do lekcji. Kolejny brak to ocena niedostateczna.

·         Za zgłoszony przed lekcją brak zeszytu, podręcznika, zadania domowego uczeń otrzymuje minusa. Za trzy minusy otrzymuje ocenę niedostateczną.

·         Za niezgłoszony przed lekcją brak zeszytu, podręcznika, zadania domowego uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

·         Każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen, które może uzyskać, biorąc udział w konkursach, wykonując i przygotowując referat na temat określony przez nauczyciela lub stworzy własny projekt pracy (po uzgodnieniu z nauczycielem).

       Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia od obowiązku sporządzenia zadania domowego oraz opanowania wiadomości i umiejętności.

8.       Aktywność na lekcjach oraz jej brak zostaną ocenione następująco:

·         uczeń otrzymuje „+” z aktywności na lekcji za:

-        właściwe i szybkie rozwiązanie bieżącego problemu,

-        gotowość do wykonywania ćwiczeń i zadań zaleconych do wykonania w trakcie zajęć,

-        podejmowanie merytorycznej dyskusji,

-        szybkość i trafność spostrzeżeń trudnych do wykrycia,

-        dodatkowe przygotowanie materiałów do lekcji,

-        wykazanie się szczególnymi wiadomościami lub umiejętnościami,

-        pomoc kolegom w przyswajaniu wiedzy i umiejętności technicznych,

-        wykonanie pomocy do pracowni,

-        inne.

·        uczeń otrzymuje „–” za brak aktywności na lekcji, gdy:

-        zajmuje się na lekcji czynnościami nie związanymi z realizowanym tematem,

-        wykazuje brakoczywistychumiejętności,

-        niszczyprace kolegów,

-        nieprzestrzegaregulaminu pracowni,

-        inne.

Sposóbprzeliczenia„+” i „–” na oceny:

„bdb”       za        +, +, +, +

„db”         za        +, +, +, –

„dst”        za        +, +, –, –

„dop”       za        +, –, –, –

„ndst”      za        –, –, –, –

9.       Wymagania edukacyjne zzajęć technicznych są do wglądu u nauczyciela przedmiotu.

Wymagania na poszczególne oceny

Stopień celujący powinien otrzymać uczeń, który:

·        zdobył wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania;

·         biegle posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami w sytuacjach praktycznych;

·         racjonalnie wykorzystuje swoje uzdolnienia na każdych zajęciach;

·         biegle i właściwie posługuje się urządzeniami z najbliższego otoczenia;

·         przestrzega zasad BHP,

·         systematycznie korzysta z wielu źródeł informacji;

·         proponuje nowatorskie rozwiązania;

·         śledzi najnowsze osiągnięcia nauki i techniki;

·         wykonuje dokumentację dotyczącą ciekawych rozwiązań technicznych;

·         twórczo rozwija własne uzdolnienia;

·         bierze udział w konkursach, projektach technicznych.

Stopień bardzo dobry powinien otrzymać uczeń, który:

·        opanował w pełni treści programowe, samodzielnie wyjaśnia zjawiska i procesy, rozumie zależności;

·        w pełni wykorzystuje wiadomości i umiejętności do rozwiązania zadań problemowych;

·        właściwie organizuje stanowisko pracy, przestrzega zasad bhp;

·        sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami, poprawnie wykonuje operacje technologiczne;

·        prezentuje wzorowe cechy i postawy podczas zajęć;

·        charakteryzuje go systematyczność, konsekwencje działania;

·        systematycznie, poprawnie i estetycznie prowadzi dokumentację;

·        potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań zespołowych;

·        systematycznie korzysta z różnych źródeł informacji;

·        bardzo chętnie i często przedstawia swoje zainteresowania techniczne;

·        ambitnie realizuje zadania indywidualne.

Stopień dobry powinien otrzymać uczeń, który:

·        opanował w stopniu zadowalającym wiadomości określone programem nauczania;

·         umie wykorzystywać wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań teoretycznych       i praktycznych;

·         stosuje zasady dotyczące organizacji i bezpieczeństwa pracy, racjonalnie wykorzystuje czas pracy;

·         poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami, w stopniu zadowalającym opanował umiejętności technologiczne;

·         dobrze wykorzystuje czas zaplanowany przez nauczyciela;

·         podczas pracy na lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy nauczyciela, koleżanek
i kolegów;

·         utrzymuje porządek na swoim stanowisku;

·         czasami korzysta z różnych źródeł informacji;

·         systematycznie i poprawnie prowadzi dokumentację;

·         sporadycznie prezentuje swoje zainteresowania techniczne.

Stopień dostateczny powinien otrzymać uczeń, który:

·        opanował wiadomości na poziomie podstaw programowych;

·         umie wykorzystać wiadomości i umiejętności do rozwiązania zadań teoretycznych
i praktycznych o średnim stopniu trudności;

·         przeważnie stosuje zasady dotyczące organizacji  i bezpieczeństwa pracy;

·         mało efektywnie wykorzystuje czas pracy;

·         popełnia błędy w posługiwaniu się narzędziami i przyborami, w stopniu średnim opanował operacje technologiczne;

·         pracuje systematycznie;

·         podczas realizowania działań technicznych w dużej mierze korzysta z pomocy innych osób;

·         systematycznie prowadzi dokumentację, jednak nie zawsze poprawnie;

·         nie zachowuje porządku na stanowisku pracy;

·         rzadko korzysta z różnych źródeł informacji.

Stopień dopuszczający powinien otrzymać uczeń, który:

·        ma braki w wiedzy na poziomie podstaw programowych;

·        rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;

·        ma trudności z poprawną organizacją pracy, wykazuje brak samodzielności;

·        posługuje się tylko prostymi narzędziami i przyborami, z pomocą nauczyciela wykonuje proste operacje technologiczne;

·        ma trudności ze zorganizowaniem pracy, wymaga kierowania;

·        z trudem wykonuje działania zaplanowane do zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania;

·        pracuje niesystematycznie,

·        często jest nieprzygotowany do zajęć;

·        nie korzysta z żadnych źródeł informacji;

·        prowadzi dokumentację niesystematycznie i niestarannie.

Stopień niedostateczny powinien otrzymać uczeń, który:

·      nie opanował wiadomości określonych programem nauczania;

·      nie potrafi rozwiązywać zadań teoretycznych i praktycznych o znikomym stopniu trudności;

·      nie potrafi zorganizować stanowiska pracy;

·      nie przestrzega zasad bhp;

·      nie posiadł umiejętności posługiwania się prostymi narzędziami i przyborami;

·      nie jest samodzielny;

·      nie wykazuje zaangażowania na lekcji;

·      przeważnie jest nieprzygotowany do zajęć;

·      nie korzysta z żadnych źródeł informacji;

·      nie prowadzi dokumentacji.