Przedmiotowy system oceniania z geografii

 1. Nauczanie geografii odbywa się zgodnie z programem edukacyjnym pt: „Program nauczania geografii w klasach 5 – 8 szkoły podstawowej - autorstwa Arkadiusz Głowacz, Agnieszka Lechowicz, Maciej Lechowicz, Piotr Stankiewicz, zgodnego
  z obowiązującą podstawą programową.
 2. Program realizowany jest tygodniowo w kolejnych klasach w ciągu: w kl. V – 1 godz./tyg., w kl. VI – 1 godz./tyg., w kl. VII – 2 godz./tyg., w kl. VIII – 1 godz./tyg.
 3. Przedmiotowy system oceniania z geografii ma na celu:
  1. kształtowanie postaw i zachowań pożądanych społecznie i posługiwanie się nimi we własnych działaniach,
  2. przekazywanie uczniowi informacji o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze,
   co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć,
  3. motywowanie ucznia do dalszej pracy,
  4. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
  5. dostarczenie rodzicom (opiekunom prawnym), także nauczycielom
   i dyrektorowi szkoły informacji o efektywności procesu nauczania i uczenia się, wkładzie pracy uczniów nad własnym rozwojem oraz o postępach uczniów w nauce,
  6. umożliwienie nauczycielom ustawicznego doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 4. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów w następujących obszarach: wiedza i jej stosowanie w praktyce, kształcone umiejętności oraz aktywność
  i zaangażowanie w praktyce.
 5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów ma służyć monitorowaniu pracy ucznia, rozpoznawaniu poziomu umiejętności i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości z geografii w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających
  z podstawy programowej i realizowanego programu nauczania oraz formułowaniu oceny.

$1VI.            W ocenianiu bieżącym stosuje się następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

a.       sprawdziany,

b.      kartkówki,

c.       aktywność na lekcji,

d.      odpowiedzi ustne,

e.       prace domowe,

f.       wyniki pracy grupowej,

g.      prace długoterminowe np. hodowle,

h.      aktywność pozalekcyjna np. osiągnięcia w konkursach.

$1VII.            Zasady przeprowadzania prac pisemnych:

a.       sprawdziany są 45 minutowe, obejmuje zakres materiału z I dłuższego lub II krótszych działów,

b.      uczniowie znają zakres sprawdzanej wiedzy i umiejętności oraz kryteria oceniania,

zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, potwierdzone wpisem do dziennika lekcyjnego,

d.      są obowiązkowe,

e.       jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych to zobowiązany jest go napisać w terminie do 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły (przy dłuższej nieobecności ucznia np. ciężka choroba, sanatorium termin nadrobienia braków ustala się indywidualnie z nauczycielem),

f.       jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn nieusprawiedliwionych pisze
w terminie wskazanym przez nauczyciela,

g.      kartkówki nie muszą być zapowiadane, mogą być 5, 10, 15 minutowe z 1 – 3 ostatnich tematów lekcji,

h.      wszystkie oceny z prac pisemnych mogą być poprawione w terminie
do 2 tygodni od dnia otrzymania oceny,

i.        ustalona na nowo ocena zostaje wpisana obok wcześniejszej oceny,

j.        termin oddania poprawionych prac wynosi 14 dni.

$1VIII.            Informacje o ocenach:

a.       oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i rodziców( prawnych opiekunów),

b.      sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane:

- uczniowi podczas zajęć edukacyjnych, na których prace są omawiane przez nauczyciela lub na konsultacjach dla ucznia bądź w innym terminie ustalonym z nauczycielem,

- rodzicom podczas zebrań albo indywidualnych spotkań z rodzicami.

$1IX.            Nauczyciel uzasadnia bieżącą ocenę szkolną:

a.       oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz z kartkówek nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności klasy wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia
do uzupełnienia braków.

b.      wszystkie oceny ze sprawdzianów uzasadniane są przez nauczyciela pisemnie w formie komentarza.

$1    X.            Uczeń może uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach, biorąc udział w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych lub drogą indywidualnych konsultacji z nauczycielem.

$1XI.            Uczeń otrzymuje dwie oceny klasyfikacyjne: śródroczną i roczną, które
nie są średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, lecz wynikiem postępów ucznia
i przyrostem jego wiedzy.
Ocena wystawiana na koniec drugiego okresu jest oceną roczną, uwzględniającą osiągnięcia ucznia z obu okresów.

$1XII.            Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa Statut Szkoły.

 

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy 5 oparte na Programie nauczania geografii w szkole podstawowej
autorstwa Arkadiusz Głowacz, Agnieszka Lechowicz, Maciej Lechowicz, Piotr Stankiewicz

 

Temat lekcji

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Ocena celująca

Uczeń potrafi:

Dział 1. Mapa

1. Geograficzny punkt widzenia

powiedzieć, czym jest geografia;

• powiedzieć, co to jest środowisko przyrodnicze
i geograficzne;

• wymienić sfery ziemskie.

• powiedzieć czy jest geografia;

• definiować elementy środowiska przyrodniczego;

•podawać przykłady, podać źródła wiedzy geograficznej.

• wyjaśnić pojęcie geografia

definiować pojęcia: geografia, środowisko przyrodnicze
i geograficzne;

wymienić elementy środowiska przyrodniczego.

• wyjaśnić pojęcie geografia;

• wybrać z podanych
i przyporządkować elementy środowiska przyrodniczego.

• wyjaśnić pojęcie geografia;

• podać powiązania między elementami środowiska przyrodniczego
i geograficznego.

2. Orientacja na mapie i globusie

• wskazać na mapie półkule północną i południową, wschodnią i zachodnią;

• wskazać na globusie i mapie świata: bieguny, równik, południk zerowy i 180°, półkule, zwrotniki
i koła podbiegunowe.

• zdefiniować pojęcia: bieguny, równik, południk zerowy i 180°, półkule, zwrotniki i koła podbiegunowe.

• zdefiniować długość
i szerokość geograficzną;

• opisać cechy południków
i równoleżników;

• odczytać położenie punktów na mapie.

• odczytać położenie obszaru;

• opracować trasę podróży, uwzględniając współrzędne geograficzne.

3. Jak czytać mapę

• powiedzieć, co to jest legenda mapy;

• wymienić elementy legendy na mapie.

• nazwać elementy mapy;

• wskazać i nazwać umieszczone na mapie znaki
z legendy;

• wymienić elementy krajobrazu.

• zastosować legendę mapy do odczytywania informacji;

• wyjaśnić, do czego służy skala mapy;

• rozpoznać na mapie składniki krajobrazu Polski.

• korzystając ze skali mapy, obliczyć odległości między wybranymi obiektami;

• korzystając ze znaków umownych, odczytać informację z mapy fizycznej Polski.

• scharakteryzować dany obszar, wykorzystując użyte
w legendzie znaki umowne;

• wykonać pomiary na mapie
i przeliczyć je, wykorzystując skalę;

• korzystając ze znaków umownych, odczytać informację z map tematycznych Polski.

4. Moja okolica na mapie

• powiedzieć, czym jest wysokość względna
i bezwzględna;

• wskazać na mapie poziomice;

• nazwać główne kierunki geograficzne.

• obliczyć wysokość względną
z podanych informacji;

• odczytać wartości poziomic;

• wskazać na mapie główne kierunki geograficzne.

• wskazać na podstawie rysunku poziomicowego mapy okolic szkoły konkretne formy terenu;

• odczytać wysokość bezwzględną z rysunku poziomicowego;

• zorientować mapę okolic szkoły;

• wskazać w terenie główne kierunki geograficzne na podstawie mapy.

• odczytać wysokość bezwzględną z rysunku poziomicowego i obliczyć wysokość względną
w zniesienia;

• określić, na podstawie rysunku poziomicowego stromiznę stoku.

• omówić ukształtowanie powierzchni na podstawie rysunku poziomicowego;

• porównać elementy przedstawione na mapie
z elementami zaobserwowanymi w terenie.

5. Odkrywanie mapy świata

• wymienić kontynenty
i oceany świata;

• wymienić, jakie mogą być na Ziemi formy ukształtowania powierzchni;

• wymienić nazwiska wielkich odkrywców.

• wskazać na mapie kontynenty i oceany świata;

• swoimi słowami określić, czym są formy ukształtowania powierzchni.

• omówić położenie kontynentów i oceanów
na mapie i względem siebie;

• wskazać na mapie wielkie formy ukształtowania powierzchni.

• wskazać na mapie wielkie formy ukształtowania powierzchni na poszczególnych kontynentach;

• określić trasy pierwszych wypraw geograficznych.

• wskazać i nazwać wielkie krainy geograficzne dla poszczególnych kontynentów;

• wskazać granice między kontynentami;

• porównać ukształtowanie kontynentów między sobą.

6. Podsumowanie działu

 

Dział 2. Krajobrazy Polski

7. Krajobrazy Polski

$1·  nazwać pasy rzeźby w Polsce;

$1·  określić elementy środowiska wchodzące w skład krajobrazu.

$1·  nazwać pasy rzeźby
w Polsce i wskazać je
na mapie;

$1·  określić cechy charakterystyczne dla danego pasa rzeźby.

$1·  przedstawić główne cechy krajobrazów Polski;

$1·  określić cechy charakterystyczne dla danego pasa rzeźby;

$1·  nazwać przykładowe krainy wchodzące w skład danego pasa rzeźby.

$1·  przedstawić główne cechy krajobrazów Polski;

$1·  wykazać ich zróżnicowanie;

$1·  nazwać i wskazać na mapie przykładowe krainy wchodzące w skład danego pasa rzeźby.

$1·  scharakteryzować rzeźbę poszczególnych pasów rzeźby w Polsce, wskazać różnice i podobieństwa, porównać je pod względem zróżnicowanie krajobrazu

8. Od krajobrazu pierwotnego do kulturowego

$1·  wymienić typy krajobrazów.

$1·  nazwać i omówić typy krajobrazów.

$1·  wskazać pozytywne i negatywne zmiany w krajobrazach powstałe w wyniku działalności człowieka.

$1·  omówić na przykładach wpływ gospodarki człowieka na zmiany w krajobrazie.

$1·  ocenić wpływ poszczególnych działów gospodarki na środowisko;

$1·  wskazać możliwe zmiany mające na celu poprawę warunków środowiska.

9. Tatry

$1·  wskazać krainy geograficzne na mapie;

$1·  nazwać główne elementy środowiska geograficznego występujące w regionie;

$1·  nazwać grupy etniczne występujące w danym regionie.

$1·  wskazać i omówić położenie na mapie;

$1·  wymienić cechy charakterystyczne środowiska geograficznego występujące w krajobrazie regionu;

$1·  wymienić najważniejsze obiekty dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego regionu.

$1·  rozpoznać krajobrazy krain
w opisach;

$1·  przedstawić podstawowe zależności między składnikami krajobrazów w regionach;

$1·  opisać zajęcia, tradycje rodzinne i zwyczaje mieszkańców krainy geograficznej;

$1·  wymienić najważniejsze obiekty dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego regionu oraz wskazać je na mapie.

$1·  rozpoznać krajobrazy krain
w opisach oraz na filmach
i ilustracjach;

$1·  przedstawić podstawowe zależności między składnikami krajobrazów
w regionach;

$1·  opisać zajęcia, tradycje rodzinne i zwyczaje mieszkańców krainy geograficznej;

$1·  opisać najważniejsze obiekty dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego regionu oraz wskazać je na mapie.

$1·  porównać cechy krajobrazu i elementy krajobrazu krain geograficznych;

$1·  wykazać specyfikę regionu na podstawie map, zdjęć, filmów geograficznych;

$1·  opisać najważniejsze obiekty dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego Polski oraz wskazać je na mapie.

10. Wyżyna Krakowsko-
-Częstochowska

11. Nizina Mazowiecka

12. Pojezierze Mazurskie

13. Wybrzeże Słowińskie

14. Krajobraz miejsko-
-przemysłowy Wyżyny Śląskiej

$1·  jak w tematach 9–13;

$1·  wymienić cechy miast przemysłowych;

$1·  podać nazwy głównych miast Wyżyny Śląskiej.

$1·  jak w tematach 9–13;

$1·  podać nazwy kilku miast wchodzących w skład konurbacji Górnego Śląska
i wskazać je na mapie.

$1·  jak w tematach 9–13;

$1·  wskazać główne surowce mineralne wydobywane
w rejonie Górnego Śląska;

$1·  nazwać cechy środowiska miast przemysłowych.

$1·  jak w tematach 9–13;

$1·  omówić przyczyny rozwoju konurbacji Górnego Śląska;

$1·  wskazać przyczyny i skutki koncentracji przemysłu na Górnym Śląsku.

$1·  jak w tematach 9–13;

$1·  ocenić jakość działań człowieka i ich wpływ na środowisko w rejonie Górnego Śląska.

16. Wyżyna Lubelska – zagłębie rolnicze

$1·  jak w tematach 9–13;

$1·  określić położenie Wyżyny Lubelskiej;

$1·  wymienić produkty rolne charakterystyczne dla regionu.

$1·  jak w tematach 9–13;

$1·  wskazać cechy charakterystyczne krajobrazu Wyżyny Lubelskiej.

$1·  jak w tematach 9–13;

$1·  omówić znaczenie warunków naturalnych dla rozwoju rolnictwa na Wyżynie Lubelskiej.

$1·  jak w tematach 9–13;

$1·  omówić znaczeni gospodarcze Wyżyny Lubelskiej - rolnicze, przemysłowe i społeczne.

$1·  jak w tematach 9–13;

$1·  porównać region Wyżyny Lubelskiej z innymi regionami rolniczymi
w Polsce.

15. Warszawa – krajobraz wielkiego miasta

$1·  jak w tematach 9–13;

$1·  określić położenie Warszawy.

$1·  jak w tematach 9–13;

$1·  wymienić cechy zabudowy wielkiego miasta.

$1·  jak w tematach 9–13;

$1·  wskazać czynniki rozwoju stolicy

$1·  określić różnorodność funkcji Warszawy.

$1·  jak w tematach 9–13;

$1·  porównać krajobraz Warszawy i innych miast Polski.

$1·  jak w tematach 9–13;

$1·  porównać krajobraz Warszawy i innych stolic europejskich.

17. Krajobraz najbliższej okolicy

$1·  nazwać cechy krajobrazu najbliższej okolicy;

$1·  wymienić elementy zagospodarowania antropogenicznego.

$1·  wymienić i określić położenie elementów krajobrazu najbliższej okolicy;

$1·  wskazać przykłady elementów najbliższej okolicy i rodzimych.

$1·  ocenić krajobraz najbliższej okolicy pod względem jego piękna oraz ładu i estetyki;

$1·  wskazać w terenie obiekty antropogeniczne i naturalne;

$1·  wskazać obiekty istotne z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego.

$1·  wskazać przykłady pozytywnej i negatywnej ingerencji człowieka w środowisko najbliższej okolicy.

$1·  przedstawić propozycje zmian mających na celu poprawę zagospodarowania najbliższej okolicy
z uwzględnieniem dbałości
o stan środowiska, ład
i estetykę krajobrazu.

18. Podsumowania działu

 

Dział 3. Krajobrazy świata

19. Strefowość i piętrowość krajobrazów na świecie

$1·  na podstawie mapy stref klimatycznych opisać położenie poszczególnych stref na Ziemi.

$1·  wyjaśnić układ przestrzenny poszczególnych stref klimatyczno-krajobrazowych na świecie;

$1·  przyporządkować ilustrację każdej ze stref do jej położenia na mapie świata.

$1·  wskazać analogię pomiędzy zróżnicowaniem klimatycznym
w układzie strefowym,
(w zależności od szerokości geograficznej) i piętrowym
(w zależności od wysokości bezwzględnej).

$1·  wyjaśnić związek pomiędzy występowaniem stref oświetlenia Ziemi
a zróżnicowaniem krajobrazowym świata.

$1·  wykazać i wyjaśnić związek pomiędzy warunkami klimatycznymi a cechami poszczególnych krajobrazów.

20. Wilgotny las równikowy

$1·  wskazać na mapie fizycznej świata obszary występowania wilgotnych lasów równikowych;

$1·  odczytać z klimatogramu wartości temperatury powietrza i opadów w klimacie równikowym wybitnie wilgotnym.

$1·  omówić na podstawie wykresu temperatury
i opadów oraz map klimatycznych cechy
i zasięg klimatu równikowego wybitnie wilgotnego;

$1·  podać przykłady roślin
i zwierząt żyjących w tym klimacie.

$1·  omówić wyjątkowość ekosystemów wilgotnego lasu równikowego;

$1·  podać przykłady przystosowań organizmów do życia w lesie równikowym.

$1·  wyjaśnić związek pomiędzy warunkami klimatyczno-
-krajobrazowymi a sposobami życia i zarobkowania ludzi
w lesie równikowym.

$1·  wyjaśnić zależności pomiędzy położeniem klimatu równikowego wybitnie wilgotnego
a zasięgiem lasów deszczowych.

21. Krajobraz lasu strefy umiarkowanej

$1·  wskazać na mapie fizycznej świata obszary występowania lasów strefy umiarkowanej;

$1·  odczytać z klimatogramu wartości temperatury powietrza i opadów
w klimatach umiarkowanych.

$1·  omówić na podstawie wykresu temperatury
i opadów oraz map klimatycznych cechy
i zasięg strefy klimatów umiarkowanych;

$1·  podać przykłady roślin
i zwierząt żyjących w tym klimacie.

$1·  porównać warunki klimatyczne, krajobrazowe i siedliskowe lasu równikowego i lasu strefy umiarkowanej;

$1·  rozpoznać, nazwać i porównać piętra lasu równikowego i lasu strefy umiarkowanej.

$1·  wykazać i uzasadnić wpływ warunków klimatycznych
i krajobrazowych na życie człowieka w wilgotnych lasach równikowych i lasach strefy umiarkowanej.

$1·  identyfikować współzależności między składnikami poznawanych krajobrazów.

22. Sawanny i stepy

$1·  wskazać na mapie fizycznej świata obszary występowania sawann i stepów;

$1·  odczytać z klimatogramów wartości temperatur powietrza i opadów na sawannach
i stepach.

$1·  omówić na podstawie wykresu temperatury
i opadów oraz map klimatycznych cechy
i zasięg klimatu podrównikowego
i umiarkowanego ciepłego kontynentalnego;

$1·  podać przykłady roślin
i zwierząt żyjących
w każdym z tych klimatów.

$1·  wyjaśnić przyczyny występowania krajobrazów sawann i stepów na świecie;

$1·  rozpoznaje krajobrazy sawanny
i stepu na fotografiach.

$1·  wykazać i uzasadnić wpływ warunków klimatycznych
i krajobrazowych na życie człowieka na sawannach
i stepach.

$1·  prezentować niektóre przykłady budownictwa, sposobów gospodarowania,
głównych zajęć mieszkańców sawann
i stepów.

23. Pustynie gorące i lodowe

$1·  wskazać na mapie fizycznej świata obszary występowania gorących i lodowych pustyń;

$1·  odczytać z klimatogramu wartości temperatury powietrza i opadów w klimatach zwrotnikowym suchym
i polarnym.

$1·  omówić na podstawie wykresu temperatury
i opadów oraz map klimatycznych cechy
i zasięg klimatów zwrotnikowego suchego
i polarnego;

$1·  podać przykłady roślin
i zwierząt żyjących
w każdym z tych klimatów.

$1·  na podstawie materiałów porównać warunki klimatyczne
i krajobrazowe pustyń suchych
i gorących;

$1·  rozpoznać i omówić przykładowe gatunki zwierząt i roślin występujących na pustyniach gorących i lodowych.

$1·  wykazać i uzasadnić wpływ warunków klimatycznych
i krajobrazowych na życie człowieka na pustyniach lodowych i gorących.

$1·  identyfikować współzależności między składnikami poznawanych krajobrazów;

$1·  ocenić możliwości poprawy warunków życia ludności.

24. Krajobraz śródziemnomorski

$1·  wskazać na mapie fizycznej świata obszary występowania krajobrazu śródziemnomorskiego;

$1·  odczytać z klimatogramu wartości temperatury powietrza i opadów.

$1·  omówić na podstawie wykresu temperatury
i opadów oraz map klimatycznych cechy klimatu śródziemnomorskiego;

$1·  wymienić typowe gatunki roślin i zwierząt.

$1·  rozpoznać i scharakteryzować wybrane gatunki roślin i zwierząt charakterystyczne dla krajobrazu śródziemnomorskiego;

$1·  omówić związek pomiędzy warunkami klimatycznymi
a rozwojem rolnictwa i turystyki strefy śródziemnomorskiej.

$1·  porównać krajobraz śródziemnomorski z innymi poznanymi krajobrazami, wyjaśnić różnice;

$1·  rozpoznać krajobraz śródziemnomorski na podstawie opisów, filmów
i ilustracji.

$1·  wyjaśnić zależności pomiędzy położeniem strefy śródziemnomorskiej, warunkami klimatycznymi
i głównymi cechami krajobrazu.

25. Tajga

$1·  wskazać na mapie fizycznej świata obszary występowania tajgi;

$1·  odczytać z klimatogramu wartości temperatury powietrza i opadów.

$1·  porównać wykres temperatury i opadów Kuopio i Warszawy, wyjaśnić różnice;

$1·  wymienić typowe dla tajgi gatunki roślin i zwierząt.

$1·  omówić wpływ wieloletniej zmarzliny na budownictwo;

$1·  rozpoznać i scharakteryzować wybrane gatunki roślin i zwierząt tajgi.

$1·  porównać gospodarkę leśną w lasach borealnych Kanady
i Rosji;

$1·  rozpoznać krajobraz tajgi na podstawie opisów, filmów
i ilustracji.

$1·  wyjaśnić zależności pomiędzy położeniem tajgi, warunkami klimatycznymi
i głównymi cechami krajobrazu.

26. Tundra

$1·  wskazać podstawowe różnice między tajgą a tundrą;

$1·  zlokalizować na mapie świata obszary występowania tundry;

$1·  odczytać dane z klimatogramu.

$1·  omówić na podstawie wykresów i map klimatycznych cechy klimatu tundry;

$1·  podaje przykłady gatunków roślin i zwierząt.

$1·  omówić związek między warunkami klimatycznymi
a rozwojem flory i fauny tundry;

$1·  omówić warunki życia ludzi
w tundrze oraz ich główne zajęcia.

$1·  rozpoznać krajobraz tundry na podstawie opisów, filmów i ilustracji;

$1·  ocenić możliwości poprawy warunków życia ludności zamieszkującej tundrę.

$1·  wyjaśnić zależności pomiędzy położeniem tundry, warunkami klimatycznymi i głównymi cechami krajobrazu.

27. Krajobraz wysokogórski Himalajów

$1·  odszukać na mapie fizycznej Azji Himalaje, Wyżynę Tybetańską oraz rzeki: Indus, Brahmaputra i Ganges;

$1·  wskazać, jak zmienia się klimat i krajobraz wraz ze wzrostem wysokości n.p.m.

$1·  wyjaśnić, skąd bierze się piętrowość klimatyczno-roślinna w Himalajach;

$1·  podać przykłady gatunków roślin występujących
w różnych piętrach klimatycznych Himalajów.

$1·  rozpoznać i scharakteryzować wybrane gatunki roślin i zwierząt żyjące w Himalajach;

$1·  podać przykłady działalności człowieka w Himalajach.

$1·  rozpoznać krajobraz wysokogórski Himalajów na podstawie opisów, filmów
i ilustracji;

$1·  ocenić warunki do życia
i działalności gospodarczej człowieka w Himalajach.

$1·  omówić na wybranych przykładach zależności pomiędzy wysokością nad poziomem morza
a klimatem i roślinnością.

28. Podsumowanie działu

 
                   

 

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy 6 oparte na Programie nauczania geografii w szkole podstawowej 
autorstwa Arkadiusz Głowacz, Agnieszka Lechowicz, Maciej Lechowicz, Piotr Stankiewicz

 

Temat lekcji

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Ocena celująca

Uczeń potrafi:

Dział 1. Kształt i ruchy Ziemi

1. Kształt Ziemi. Siatka geograficzna
i kartograficzna

• podać nazwę kształtu Ziemi;

• opisać siatkę geograficzną i kartograficzną.

 

 

• wymienić dowód na kulistość Ziemi;

• wskazać elementy siatki geograficznej na globusie
i kartograficznej na mapie.

• wymienić dowody na kulistość Ziemi;

wymienić cechy południków
i równoleżników.

 

• wyjaśnić jeden z dowodów
na kulistość Ziemi;

• określić, z czego wynikają różnice w kształtach siatek kartograficznych.

• wyjaśnić przyczynę różnicy
w długości promienia równikowego i biegunowego;

• wytłumaczyć, co to jest geoida.

2. Długość geograficzna

• wskazać na mapie półkule, wschodnią i zachodnią;

• wskazać na globusie i mapie świata: bieguny, południk zerowy i 180°.

• zdefiniować pojęcia: bieguny, południk zerowy i 180°;

• wymienić cechy długości geograficznej.

 

• wskazać na globusie i mapie świata: bieguny, południk zerowy
i 180°;

• odczytać wartości długości geograficznej z map o różnych skalach;

• wskazać półkulę dla danej długości geograficznej.

• zdefiniować długość geograficzną;

• na podstawie wartości długości geograficznej znaleźć odpowiedni południk na mapach w różnych skalach.

 

• odczytać z mapy wartości długości geograficznej
z dokładnością do minut;

• omówić znaczenie południka zerowego i 180°.

3. Szerokość geograficzna

• wskazać na mapie półkule, północną i południową;

• wskazać na globusie i mapie świata: równik, zwrotniki i koła podbiegunowe.

• zdefiniować pojęcia: równik, zwrotniki i koła podbiegunowe;

• wymienić cechy szerokości geograficznej.

 

• wskazać na globusie i mapie świata: równik, zwrotniki i koła podbiegunowe;

• odczytać wartości szerokości geograficznej z map o różnych skalach;

• wskazać półkulę dla danej szerokości geograficznej.

• zdefiniować szerokość geograficzną;

• na podstawie wartości szerokości geograficznej znaleźć odpowiedni równoleżnik na mapach
w różnych skalach.

 

• odczytać z mapy wartości szerokości geograficznej
z dokładnością do minut;

• omówić pochodzenie nazw charakterystycznych równoleżników.

4. Określanie położenia
w praktyce

• wymienić współrzędne geograficzne;

• nazwać główne kierunki geograficzne.

• wskazać, z których linii siatki odczytujemy długość i szerokość geograficzną;

• wskazać na mapie główne kierunki geograficzne.

• odczytać współrzędne geograficzne punktu na mapie;

• wskazać punkty skrajne różnych obiektów geograficznych;

• wskazać, kiedy używamy GPS.

 

• na podstawie podanych współrzędnych geograficznych odszukać punkt na mapach
w różnych skalach;

• określić współrzędne geograficzne punktów skrajnych różnych obiektów;

• skorzystać z GPS.

• odczytać położenie obszaru;

• obliczyć jego rozciągłość południkową i równoleżnikową;

• omówić zastosowanie GPS.

Temat lekcji

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Ocena celująca

Uczeń potrafi:

5. Ziemia we Wszechświecie

 

• określić położenie Ziemi we Wszechświecie, podając nazwę Galaktyki i Układu.

• wymienić elementy Układu Słonecznego;

• podać kolejność planet w Układzie Słonecznym.

• określić dzisiejsze poglądy na położenie Ziemi w Układzie Słonecznym;

• podać cechy planet i gwiazd.

• omówić teorię geocentryczną;

• omówić teorię heliocentryczną.

• porównać teorię geocentryczną i heliocentryczną.

6. Ruch obrotowy Ziemi

• demonstrować, używając globusa lub tellurium, ruch obrotowy Ziemi.

• wymienić cechy ruchu obrotowego Ziemi;

• wskazać kierunek ruchu i zmianę czasu, jaka w związku z nim następuje.

• wyjaśnić cechy ruchu obrotowego Ziemi;

• ze zrozumieniem używać pojęć związanych z pozorną wędrówką Słońca po niebie.

• zdefiniować pojęcia związane z pozorną wędrówką Słońca po niebie.

• wyjaśnić konsekwencje ruchu obrotowego Ziemi dla roślin, zwierząt i człowieka.

7. Czas na Ziemi

• wskazać występowanie różnic czasu słonecznego jako konsekwencji ruchu obrotowego Ziemi;

• wskazać zależność czasu słonecznego od położenia
na konkretnym południku.

• wymienić rodzaje czasów;

• korzystając z mapy stref czasowych, odczytać godzinę we wskazanych miejscach
na Ziemi.

 

• określić strefy czasowe, w których znajduje się Polska;

• określić różnicę czasu na wschód
i na zachód od Polski.

 

• wyjaśnić potrzebę wprowadzenia czasu strefowego i urzędowego.

• obliczyć różnicę czasu słonecznego dla dowolnych punktów na Ziemi.

8. Ruch obiegowy Ziemi

• zademonstrować, używając globusa lub tellurium ruch obiegowy Ziemi;

• określić ramy czasowe astronomicznych pór roku.

• wymienić cechy ruchu obiegowego Ziemi;

• używać pojęcia związane
z ruchem obiegowym Ziemi;

 • wymienić astronomiczne pory roku jako następstwo ruchu obiegowego Ziemi.

• wymienić daty przesileń;

• wskazać zależności między dniami przesileń a porami roku.

przedstawić zmiany w oświetleniu Ziemi w pierwszych dniach astronomicznych pór roku.

• omówić konsekwencje zmiany oświetlenia Ziemi;

• przeanalizować wysokość Słońca nad horyzontem
w różnych porach roku
w najbliższym otoczeniu.

9. Strefy oświetlenia Ziemi

• wymienić strefy oświetlenia Ziemi;

• wskazać ich zasięg na mapie, globusie.

• omówić rejony występowania poszczególnych stref oświetlenia Ziemi;

• wymienić krainy geograficzne należące do danej strefy.

• wymienić cechy poszczególnych stref oświetlenia Ziemi;

• wskazać krainy geograficzne należące do danej strefy.

• wyjaśnić różnice wynikające
z różnego oświetlenia Ziemi
w poszczególnych strefach;

• wskazać konsekwencje przyrodnicze różnego oświetlenie terenu w różnych strefach.

• wyjaśnić związek między ruchem obiegowym Ziemi
a strefami oświetlenia,

strefowym zróżnicowaniem klimatu i krajobrazów na Ziemi.

10. Podsumowanie działu

 

Temat lekcji

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Ocena celująca

Uczeń potrafi:

Dział 2. Geografia Europy

11. Europa
na mapie fizycznej

 

·  podać wielkość powierzchni Europy;

·  wymienić i krótko opisać najważniejsze cechy środowiska przyrodniczego Europy – duże zróżnicowanie ukształtowania powierzchni, silne rozwinięcie linii brzegowej, dominację obszarów nizinnych oraz położenie na umiarkowanych szerokościach geograficznych.

 

·  wskazać na mapie i nazwać główne morza i ocean otaczające Europę;

·  określić cechy charakterystyczne dla danego pasa rzeźby.

·  wskazać na mapie i nazwać największe wyspy i półwyspy Europy;

·  wskazać i nazwać skrajne punkty na mapie Europy.

·  scharakteryzować typy wybrzeży występujące w Europie i wskazać ich przykłady na mapie;

·  wskazać na mapie i podać nazwy obiektów geograficznych, wzdłuż których przebiega umowna granica między Europą i Azją.

·  wskazać na mapie główne pasma górskie i podać ich najwyższe szczyty;

·  scharakteryzować środowisko geograficzne dowolnej części Europy, korzystając z mapy fizycznogeograficznej.

12. Europa
na mapie politycznej

·  wskazać na mapie
politycznej państwa
Europy.

·  podać przykłady państw niepodległych, terytoriów zależnych oraz państw nieuznawanych na arenie międzynarodowej.

·  podać stolice państw Europy;

·  wskazać na mapie regiony geopolityczne i podać przykłady państw do nich należących.

·  przedstawić historyczne procesy mające wpływ na współczesny obraz polityczny Europy: wojny, kolonializm.

·  podać przykłady konfliktów, które doprowadziły do powstania nowych państw w Europie.

 

·  przedstawić historyczne
uwarunkowania istniejącego podziału
na Europę Zachodnią
i Wschodnią.

·  ocenić trwałość granic
w Europie.

13. Unia Europejska

·  wskazać na mapie państwa należące do Unii Europejskiej;

·  klasyfikować wskazane zjawiska zachodzące w krajach należących do Unii Europejskiej na społeczne i gospodarcze.

·  wyjaśnić, na czym polega integracja państw w ramach Unii Europejskiej;

·  na przykładzie Polski podać korzyści wynikające
z integracji w ramach UE.

 

 

 

 

·  na wybranych przykładach ocenić korzyści i zagrożenia wynikające ze wspólnej polityki w ramach Unii Europejskiej (np. wspólna polityka rolna, wspólna waluta).

·  wymienić przykłady społecznych i gospodarczych przemian, które nastąpiły
w krajach Unii Europejskiej, będących skutkiem integracji.

·  opisać kolejne etapy integracji Europejskiej
od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali po Unię Europejską w obecnym kształcie.

Temat lekcji

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Ocena celująca

Uczeń potrafi:

14. Trochę geologii – Islandia

·  wskazać na mapie tematycznej płyty litosfery i ich granice;

·  opisać położenie Islandii
na granicach płyt litosfery.

·  opisać zjawiska zachodzące wzdłuż grzbietu śródoceanicznego na oceanie Atlantyckim;

·  wyjaśnić znaczenie terminów: wulkanizm, trzęsienia ziemi.

·  wymienić skutki, jakie dla mieszkańców Islandii wynikają
z położenia na granicy płyt litosfery;

·  wyjaśnić znaczenie terminu gejzer;

·   opisać mechanizm powstawania gejzerów.

·  opisać związek między położeniem na granicy płyt litosfery a występowaniem wulkanów i trzęsień ziemi;

·  opisać powstawanie grzbietu śródoceanicznego i doliny ryftowej.

·  na podstawie mapy tematycznej wskazać inne miejsca w Europie położone na granicy płyt litosfery
i opisać zależność między położeniem
a występowaniem wulkanizmu i trzęsień ziemi.

15. Klimaty Europy

 

·  wymienić czynniki, które wpływają na klimat Europy;

·  wymienić strefy klimatyczne,
w których położona jest Europa.

·  podać przykłady modyfikacji klimatu strefowego przez czynniki klimatotwórcze.

·  wskazać na mapie orientacyjny zasięg stref klimatycznych;

·  podać przykłady obszarów
o klimacie astrefowym.

·  wskazać na mapie Europy miejsca, w których przebieg granic stref klimatycznych został zmodyfikowany przez czynniki klimatotwórcze;

·  wyjaśnić znaczenie czynników klimatotwórczych w tworzeniu klimatu.

·  określić na podstawie mapy klimatycznej Europy strefę klimatyczną i cechy klimatu danego kraju Europy.

16. Ludzie
w Europie

 

·  wymienić czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności
w Europie;

·  wymienić przykłady ludów zamieszkujących Europę;

·  wyjaśnić przyczyny dużej imigracji do Europy.

·  podać przykłady świadczące o dużym zróżnicowaniu ludów Europy;

·  wyjaśnić przyczyny starzenia się społeczeństwa Europy.

·  wyjaśnić przyczyny
zróżnicowania ludów
Europy;

·  podać przykłady państw,
na terenie których przebywa duża liczba imigrantów.

·  podać przykłady państw
o dużym wewnętrznym
zróżnicowaniu językowym i kulturowym.

·  opisać konsekwencje zróżnicowania demograficznego społeczeństwa Europy.

·  ocenić sytuację demograficzną Europy;

·  podać przykłady prorodzinnych rozwiązań
w krajach europejskich.

17. Londyn i Paryż – wielkie miasta Europy

• na podstawie ilustracji porównać centra i przedmieścia Londynu i Paryża;

• przyporządkować główne funkcje do właściwych części wielkich metropolii (dzielnic centralnych i peryferyjnych).

• podać podstawowe cechy wielkich metropolii (np. duża liczba ludności, wysoka gęstość zaludnienia i zabudowy);

• wyjaśnić przyczyny szybkiego rozwoju Londynu i Paryża;

• podać przykłady atrakcji turystycznych Londynu i Paryża.

 

• na podstawie map porównać położenie i kierunki rozwoju przestrzennego Londynu i Paryża;

• scharakteryzować wybrane cechy demograficzne ludności Londynu i Paryża;

• wyjaśnić znaczenie transportu zbiorowego w funkcjonowaniu wielkich metropolii.

• podać przykłady cech różniących Londyn i Paryż;

• wymienić i ocenić pozytywne i negatywne aspekty zamieszkiwania w wielkiej metropolii.

 

 

 

• wyjaśnić pojęcie rewitalizacji miast;

• określić przyczyny rewitalizacji miast lub ich fragmentów;

• na przykładzie Londynu zaprezentować pozytywne skutki rewitalizacji miast.

Temat lekcji

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Ocena celująca

Uczeń potrafi:

18. Różne oblicza rolnictwa
– Dania i Węgry

·  wyjaśnić, czym zajmuje się rolnictwo, wymienia produkty pochodzące z upraw roślin
i chowu zwierząt;

·  wskazać na mapie i opisać położenie w Europie Danii
i Węgier.

·  opisać warunki naturalne, od których zależy rozwój rolnictwa;

·  na podstawie klimatogramów porównać warunki klimatyczne w Danii i na Węgrzech.

·  na podstawie map tematycznych porównać warunki naturalne panujące w Danii i na Węgrzech;

·  opisać rolnictwo Danii i Węgier, uwzględniając główne uprawy
i chów zwierząt oraz wydajność rolnictwa.

·  porównać cechy rolnictwa Danii i Węgier, uwzględniając zarówno warunki naturalne, uwarunkowania pozaprzyrodnicze, główne kierunki upraw i chowu oraz wydajność rolnictwa.

·  opisać wybrane produkty lub potrawy pochodzące z Danii
i Węgier i wyjaśnić ich związek z kierunkiem rozwoju rolnictwa w danym kraju.

19. Produkcja energii w Europie

 

·  wymienić źródła energii;

·  wskazać przykłady państw wykorzystujących określone źródła energii.

·  określić odnawialność danego źródła energii;

·  wskazać kraje Europy zasobne w surowce energetyczne.

·  wymienić i uzasadnić, które kraje mają sprzyjające warunki przyrodnicze do rozwoju różnych form energetyki odnawialnej.

·  ocenić czy struktura produkcji energii w danym kraju jest nowoczesna
i przyjazna środowisku;

·  wykazać związek między cechami środowiska przyrodniczego wybranego kraju Europy a wykorzystaniem różnych źródeł energii.

·  ocenić perspektywę energetyczną wybranego kraju i całej Europy.

20. Francja – nowoczesna gospodarka

• podać przykłady nowoczesnych gałęzi przemysłu rozwiniętych
we Francji;

• podać przykłady nowoczesnych usług rozwiniętych we Francji.

 

• opisać strukturę zatrudnienia we Francji;

• podać przykłady produktów przemysłowych, które Francja eksportuje do innych krajów.

• wyjaśnić pojęcie nowoczesne technologie;

• wymienić cechy nowoczesnego przemysłu na przykładzie przemysłu francuskiego;

• wymienić co najmniej trzy cechy nowoczesnej gospodarki Francji.

 

• ocenić rolę nowoczesnej energetyki w rozwoju gospodarczym Francji;

• ocenić rolę nowoczesnego transportu w rozwoju gospodarczym Francji.

• wyjaśnić znaczenie wydajności pracy w nowoczesnej gospodarce;

• przedstawić proces produkcji w nowoczesnych zakładach przemysłowych na przykładzie francuskich zakładów lotniczych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat lekcji

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Ocena celująca

Uczeń potrafi:

21. Europa Południowa – turystyczny raj

 

·  wyjaśnić pojęcie „turystyka”;

·  wskazać na mapie
europejskie państwa
leżące nad Morzem
Śródziemnym;

·  wskazać na mapie półwyspy: Iberyjski, Apeniński i Bałkański.

·  opisać główne walory
środowiska przyrodniczego basenu Morza Śródziemnego;

·  wyjaśnić różnice między turystka masową, kwalifikowaną
i agroturystyką;

·  wyjaśnić różnice między turystyką krajoznawczą
i wypoczynkową.

·  przedstawić cechy charakterystyczne
rzeźby terenu i warunki klimatyczne w państwach
basenu Morza Śródziemnego;

·  ocenić klimat śródziemnomorski, pod kątem przydatności dla turystyki.

·  scharakteryzować
problemy społeczno-gospodarcze państw
basenu Morza Śródziemnego.

·  wymienić największe atrakcje antropogeniczne w krajach Europy Południowej
i powiązać je z określnym rodzajem turystyki.

·  podać przykład państwa Europy Południowej, wskazując na zależność rozwoju turystyki
od środowiska przyrodniczego;

·  wskazać i uzasadnić kierunek przyszłego rozwoju branży turystycznej w krajach Europy Południowej.

22. Podsumowanie działu

 

Dział 3. Sąsiedzi Polski

23. Niemcy – przemiany przemysłu

• na podstawie ilustracji opisać wygląd zakładów przemysłowych w XIX w. oraz obecnie;

• podać przykłady gałęzi

przemysłowych rozwijanych Nadrenii Północnej-Westfalii w XIX w. oraz obecnie.

 

• wymienić przyczyny restrukturyzacji przemysłu Nadrenii Północnej-Westfalii;

• nazwać surowce naturalne, dzięki którym rozwinęły się pierwsze zakłady przemysłowe Nadrenii Północnej-Westfalii.

• wymienić trzy cechy niemieckiego przemysłu, dzięki którym ten sektor stał się podstawą niemieckiej gospodarki;

• porównać wpływ zakładów przemysłowych na środowisko przyrodnicze Nadrenii Północnej- Westfalii dawniej i obecnie.

• wyjaśnić przyczyny zmian poziomu bezrobocia w Nadrenii Północnej-Westfalii w czasie trwania restrukturyzacji przemysłu;

• wykazać związek pomiędzy unowocześnianiem przemysłu a działalnością ośrodków badawczych i uczelni wyższych.

• ukazać korzyści z podjęcia prac nad odnawialnymi źródłami energii i magazynowaniem energii
w ośrodkach badawczych Nadrenii Północnej-Westfalii;

• prognozować dalsze kierunki rozwoju zakładów przemysłowych Nadrenii-Północnej Westfalii.

24. Walory turystyczne
Litwy i Białorusi

• wymienić przykłady atrakcji turystycznych Litwy i Białorusi

• podać nazwy stolic Litwy
i Białorusi.

• opisać krajobrazy Litwy
i Białorusi, które stanowią walory turystyczne tych krajów;

• podać przykłady obiektów wpisanych na listę UNESCO znajdujących się na Litwie
i Białorusi.

• zaprezentować atrakcje turystyczne Litwy i Białorusi związane z polskim dziedzictwem kulturowym;

• wyjaśnić znaczenie Wilna i Ostrej Bramy dla budowania i zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego na Litwie.

• wymienić cechy wyróżniające środowisko geograficzne Litwy
i Białorusi;

• zaplanować wycieczkę na Litwę i Białoruś, uwzględniając atrakcje kulturowe i przyrodnicze.

• porównać stopień trudności organizacji wycieczki na Litwę
i na Białoruś, biorąc pod uwagę konieczność przekroczenia granicy UE;

• zachęcić do odwiedzenia Litwy i Białorusi, używając merytorycznych argumentów.

 

Temat lekcji

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Ocena celująca

Uczeń potrafi:

25. Atrakcje turystyczne
Czech i Słowacji

·  opisać na podstawie mapy fizycznej Europy położenie
i główne krainy geograficzne Czech i Słowacji;

·  wyjaśnić, czym są atrakcje turystyczne;

·  sklasyfikować atrakcje turystyczne na przyrodnicze
i kulturowe.

 

 

·  wymienić potrzeby
i oczekiwania turystów;

·  połączyć potrzeby
i oczekiwania turystów
z wybranymi atrakcjami turystycznymi Czech
i Słowacji.

·  przygotować listę atrakcji turystycznych Czech i Słowacji dla wybranych grup turystów (np. młodzieży, seniorów).

 

·  opisać przyrodnicze
i kulturowe atrakcje turystyczne Czech i Słowacji;

·  uzasadnić konieczność ochrony walorów przyrodniczych, np. poprzez wpisanie na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

·  wymienić i wskazać na mapie zabytki Czech i Słowacji wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

26. Ukraina w czasach przemian

• na podstawie mapy opisać położenie Ukrainy względem Polski i innych państw;

• wymienić trzy trudności społeczne, gospodarcze
i polityczne, z którymi Ukraina zmaga się w ostatnich latach.

• wymienić przykłady przemian politycznych i gospodarczych, jakie nastąpiły na Ukrainie po uzyskaniu niepodległości
w 1991 r.;

• na podstawie wykresu porównać rozwój gospodarczy Polski i Ukrainy;

• podać przyczyny wyludniania się Ukrainy.

• wyjaśnić negatywny wpływ korupcji na rozwój gospodarczy krajów na przykładzie Ukrainy;

• opisać przebieg rewolucji ukraińskiej w 2013 r.;

• wskazać na mapie regiony Ukrainy, w których toczą się konflikty zbrojne.

 

• przedstawić problemy relacji Ukrainy z Rosją;

• ocenić aneksję Krymu, biorąc pod uwagę jej uwarunkowania prawne i polityczne oraz wpływ na stabilność w Europie Środkowo-Wschodniej;

• ukazać złożoność sytuacji społecznej na Ukrainie w kontekście jej integracji z UE lub Rosją.

 

 

• zaproponować działania, których podjęcie poprawiłoby sytuację społeczną, gospodarczą i polityczną na Ukrainie;

• zaprezentować własne stanowisko na temat postawy, jaką powinna obrać Polska
w relacjach z Ukrainą.

27. Rosja –
od Bałtyku
po Ocean Spokojny

·  wskazać i opisać na podstawie mapy fizycznej położenie Rosji;

·  omówić rozmieszczenie głównych krain geograficznych Rosji;

·  odczytać z mapy gospodarczej nazwy głównych surowców wydobywanych w Rosji.

 

 

 

·  opisać na podstawie klimatogramów klimat
w różnych częściach Rosji;

·  na podstawie mapy gospodarczej omówić rozmieszczenie surowców mineralnych Rosji.

·  opisać zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Rosji;

·  scharakteryzować gospodarkę Rosji.

·  wyjaśnić pozytywny
i negatywny wpływ warunków naturalnych
na życie mieszkańców Rosji.

·  uzasadnić, na przykładzie Rosji, że struktura importu
i eksportu może świadczyć
o poziomie rozwoju gospodarczego kraju.

28. Wzajemne relacje Polski i jej sąsiadów

• wskazać na mapie i nazwać państwa sąsiadujące z Polską;

• podać przykłady działań realizowanych przez Polskę wspólnie z sąsiednimi krajami.

• uzasadnić konieczność utrzymywania dobrych stosunków z sąsiednimi krajami;

• wymienić przykłady trudnych wydarzeń z przeszłości, które mają wpływ na współczesne relacje Polski z sąsiednimi krajami.

• scharakteryzować wzajemne relacje Polski z Rosją i Niemcami;

• opisać korzyści płynące ze współpracy Polski z sąsiednimi państwami – członkami NATO i UE;

• podać przykłady wpływu relacji Polski z sąsiadami na życie ucznia szkoły podstawowej w Polsce.

 

• scharakteryzować wzajemne relacje Polski z Ukrainą, Litwą, Czechami i Słowacją;

• porównać relacje Polski
z Niemcami i Rosją;

• opisać powiązania gospodarcze Polski z wybranymi sąsiadami.

• ocenić zmianę relacji polsko-niemieckich w okresie
od drugiej wojny światowej
do czasów współczesnych;

• zaproponować działania mające na celu zapobieganie mowie nienawiści i eskalacji napięć w relacjach Polski z Ukrainą i Rosją.

 

29. Podsumowanie działu