Każdy pobyt w ogrodzie przedszkolnym jest związany z ogromną odpowiedzialnością osób sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem dzieci powierzonych ich opiece. Dlatego też osoby te powinny dołożyć wszelkiej staranności w wykonaniu swoich obowiązków i zwracać uwagę na inne, nie ujęte w niniejszym regulaminie sytuacje i zdarzenia, mogą mieć wpływ na zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dzieci przebywających na terenie przedszkolnego placu zabaw.

 

 

 

 • PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz.1943 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr. 6, poz. 69 z późń. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Regulamin określa zasady korzystania przez dzieci z gminnego placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Łączanach.
 • Określone w regulaminie zasady służą przede wszystkim zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa dzieciom przebywającym na placu zabaw.
 • Za rzeczy pozostawione na placu zabaw, bądź przy wejściach do przedszkola pracownicy przedszkola nie ponoszą odpowiedzialności.
 • Plac zabaw i znajdujące się na jego terenie urządzenia stanowią własność Urzędu Gminy Brzeźnica.
 • ZASADY KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW
 • Z placu zabaw mogą korzystać dzieci wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 • Przed wejściem na plac zabaw wyznaczony pracownik obsługi przedszkola sprawdza stan techniczny placu zabaw i likwiduje ewentualne niebezpieczeństwa.
 • Wychowawcy mają obowiązek każdorazowo omówić z dziećmi zasady bezpieczeństwa oraz wymagać ich konsekwentnego przestrzegania.
 • Do opieki nad dziećmi w czasie korzystania z placu zabaw są kierowani również pracownicy obsługi przedszkola.
 • Za bezpieczeństwo wychowanków podczas zajęć na placu zabaw odpowiadają nauczyciele oraz pracownicy pełniący w tym czasie opiekę nad dziećmi.
 • Z urządzeń znajdujących się na placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Urząd Gminy Brzeźnica powinien zapewnić możliwość bezpiecznego korzystania z urządzeń rekreacyjnych i sprzętu stanowiącego wyposażenie placu zabaw.
 • Każdą usterkę sprzętu na placu zabaw należy zgłosić Dyrektorowi placówki.
 • Przed każdorazowym wyjściem do ogrodu oraz przed powrotem do sali, nauczyciel sprawdza stan grupy.
 • Rodzic dba o stosowny ubiór dziecka, wygodny i odpowiedni do pory roku i panującej temperatury, np. jesienią wymagane są kalosze, latem nakrycie głowy.
 • Na placu zabaw mogą być organizowane dowolne zabawy oraz ćwiczenia ruchowe i gimnastyczne.
 • Rodzice/ prawni opiekunowie i osoby upoważnione odbierające dzieci bezpośrednio z placu zabaw są zobowiązani zgłosić fakt odbioru dziecka bezpośrednio nauczycielowi.
 • Na placu zabaw opiekę nad dzieckiem przejmuje rodzic lub osoba do tego upoważniona z chwilą przywitania się z nauczycielką.
 • W razie wypadku nauczyciel w pierwszej kolejności udziela pomocy poszkodowanemu dziecku, po czym powiadamia Dyrektora placówki i rodziców dziecka.
 • Z uwagi na bezpieczeństwo należy przestrzegać następujących reguł:
 • W pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze.
 • Zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, huśtawek, przeplotni, drabinek, bramek i dachów domków.
 • Zabronione jest korzystanie z huśtawek, ważek i karuzel przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu.
 • Na placu zabaw obowiązuje zakaz:
 • zaśmiecania terenu,
 • niszczenia i uszkadzania roślinności,
 • dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych oraz ogrodzeń,
 • zakłócania spokoju i porządku publicznego, palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,
 • wprowadzania zwierząt,
 • spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
 • przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu.
 • POSTANOWIANIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców/prawnych

opiekunów dzieci i inne osoby upoważnione przez rodziców do opieki nad dziećmi,

a przebywające na terenie placu zabaw.

2. Niniejszy regulamin dostępny jest w przedszkolu oraz na stronie internetowej

przedszkola dla pracowników przedszkola, rodziców oraz wszystkich

zainteresowanych.

3. Oświadczenie o zapoznanie się z treścią regulaminu potwierdza własnoręcznym

podpisem każdy pracownik przedszkola.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez dyrektora.

WYTYCZNE PRZECIWPANDEMICZNE DLA KORZYSTANIA
 Z GMINNEGO PLACU ZABAW
PRZY PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W ŁĄCZANACH

CEL: Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci korzystających z placu zabaw, jak również ich opiekunów poprzez minimalizowanie ryzyka zarażenia koronavirusem.

 • Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Dotyczy to również opiekunów.
 • Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, wynoszący co najmniej 2 metry.
 • Z placu zabaw korzystają poszczególne grupy przedszkolne w wyznaczonym czasie:
 • 10:00-10:40 – MALUCHY
 • 10:40-11:20 – ŚREDNIAKI
 • 11:20-12:00 – STARSZAKI
 • W sytuacji, gdy na placu zabaw znajdują się inne osoby, a nie można zachować dystansu społecznego (2 m), zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.
 • Opiekunowie wyposażeni są w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka (chusteczki higieniczne, nawilżane chusteczki) oraz czuwają nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny.
 • Dzieci oraz opiekunowie zobowiązani są pamiętać o higienie rąk każdorazowo po skończonej zabawie na placu zabaw.
 • Zabrania się spożywania posiłków oraz napoi w trakcie zabawy.