Szczegółowe zasady i kryteria oceniania zachowania

 

Ocenę  z zachowania ustala wychowawca po zaciągnięciu opinii nauczycieli, zespołu klasowego,  analizie informacji zawartych w zeszycie uwag, samooceny ucznia. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania są wskazówką i ma  ją pomagać wychowawcy w ocenie  zachowania ucznia. Uczeń  oceniany jest dwa razy między semestrami, na koniec semestru i na koniec roku.

Ocena z projektu w klasie II gimnazjum może wpływać na poprawę oceny z zachowania o jeden stopień. Uczniowie klas II gimnazjum zobowiązani są do zrealizowania jednego projektu edukacyjnego w ciągu roku szkolnego, który zostanie wpisany na świadectwo w formie zaliczenia. Przy ocenie projektu będą brane pod uwagę nie tylko postępy i efekty wytworu dzieła, ale również samodzielność oraz zaangażowanie w jego powstawanie. Stopień zaangażowania ucznia w realizację projektu określa nauczyciel prowadzący projekt i ustala go na podstawie kryteriów ocen z zachowania na poszczególne stopnie (używając np. sformułowań: uczeń wzorowo, bardzo dobrze, dobrze lub poprawnie wykonał działanie związane z projektem). Ocena ta jest przyznawana jeden raz w roku i wpisywana do dziennika przez wychowawcę.

Szczegółowe zasady i kryteria ustalania oceny z zachowania

 WZOROWA

Uczeń otrzymuje  ocenę wzorową z zachowania, jeśli spełnia  wszystkie kryteria z oceny bardzo dobrej i dobrej, a ponadto wykazuje się:

- wysoką kulturą osobistą  w relacjach z dorosłymi i kolegami w szkole i poza szkołą,

- obowiązkowością i aktywnością szkolną i pozaszkolną

- rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień w szkole i poza szkołą

 

BARDZO DOBRA

Uczeń otrzymuje  ocenę bardzo dobrą  z zachowania, jeśli spełnia  wszystkie kryteria z oceny  dobrej i wykazuje się:

- świadczeniem pomocy koleżeńskiej

- aktywnością  szkolną i pozaszkolna

DOBRA

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą z zachowania, jeśli spełnia wszystkie poniższe kryteria:

- pracuje na miarę możliwości

- wypełniania obowiązki szkolne

- szanuje cudzą własność

- dba o wygląd zewnętrzny (czyste ubranie, brak makijażu, tatuażu, naturalny kolor włosów, noszenie 1 pary kolczyków- tylko w uszach)

- dba o kulturę języka

- wystrzega się nałogów

- właściwie reaguje na upomnienia

- przejawia szacunek do tradycji narodowych i środowiskowych

- reaguje na przejawy przemocy i wandalizmu

- nie używa telefonu innych nośników telekomunikacyjnych na lekcji

 POPRAWNA

Uczeń otrzymuje ocenę poprawną z zachowania, jeśli :

- jest bierny  na zajęciach szkolnych

-  nie wywiązuje się ze wszystkich obowiązków

- wykazuje chęć poprawy zachowania

- reaguje na upomnienia starszych

- ma nieliczne nieusprawiedliwione nieobecności (3 dni w semestrze lub 10 godzin)

- ma spóźnienia na zajęcia szkolne

- nie używa telefonu innych nośników telekomunikacyjnych na lekcji

 

 

NIEODPOWIEDNIA

Uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią z zachowania, jeśli :

-  przejawia negatywny stosunek do obowiązków szkolnych

- wykazuje brak szacunku do mienia szkolnego

- opuszcza teren szkoły w czasie przerw

- posługuje się wulgaryzmami

- stosuje przemocy wobec kolegów i pracowników szkoły

- bierze udział w bójkach

- celowo dezorganizuje zajęcia (ciągłe rozmowy, głośne komentarze)

- nie reaguje na upomnienia

- oszukuje w czasie prac kontrolnych

-  opuszcza zajęcia - wagary (4 -5 dni w semestrze lub 20 godzin )

- celowo spóźnienia się na lekcje

- stwarza sytuacje zagrażającej bezpieczeństwu uczniów i nauczycieli

- nie używa telefonu innych nośników telekomunikacyjnych na lekcji

NAGANNA

Uczeń otrzymuje ocenę naganną z zachowania, jeśli :

- niszczy mienie szkolne

- pije alkohol i pali papierosy na terenie szkoły i w trakcie zajęć pozaszkolnych

- rozprowadza, używa narkotyki i inne substancje psychoaktywne

- przychodzi do szkoły pod wpływem upojenia alkoholowego lub narkotycznego

- wagaruje  i spóźnienia się

-dokonuje  kradzieży w szkole

- ma sprawę na policji lub w sądzie

- psychiczne lub  fizyczne znęcanie się nad kolegami i nauczycielami

-  używa telefonu innych nośników telekomunikacyjnych na lekcji

            Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się od proponowanej końcoworocznej oceny z zachowania do dyrektora szkoły nie później niż na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, tylko wtedy gdy wychowawca ustali ocenę nie zgodnie z przepisami prawa. Odwołanie składa się na piśmie, z uzasadnieniem w oparciu o System oceniania zachowania, Statut Szkoły. Ostateczną ocenę z zachowania ustala powołana przez Dyrektora  komisja. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń,  ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Dyrektor szkoły powołuje komisje w składzie: dyrektor szkoły, wychowawca,  pedagog, 2 nauczycieli uczących
w danej klasie. Ponadto w posiedzeniu komisji  mogą brać udział:  Przedstawiciel Szkolnego Samorządu Uczniowskiego bez prawa głosu,  Przedstawiciel Rady Rodziców bez prawa głosu. Komisja w drodze głosowania zwykłą większością głosów ustala ponownie ocenę.  Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od ustalonej pierwotnie oceny. Komisja sporządza protokół zawierający: skład komisji, termin posiedzenia, wynik głosowania.

Zasady oceny zachowania uczniów / Statut  ZSP Łączany

§ 48

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące
podstawowe obszary:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
3. W klasach IV – VIII śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania
ustala się według następującej skali:
1) wzorowe – wz;
2) bardzo dobre – bdb;
3) dobre – db;
4) poprawne – pop;
5) nieodpowiednie – ndp;
6) naganne – nag.
4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
5. Wszelkie uwagi dotyczące zachowania ucznia wychowawca i nauczyciele zapisują
w zeszycie obserwacji uczniów danego oddziału, a wychowawca także w dzienniku
lekcyjnym.
6. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna
z zastrzeżeniem § 55.
WZOROWA
Uczeń otrzymuje ocenę wzorową z zachowania, jeśli spełnia wszystkie kryteria z oceny bardzo dobrej i dobrej, a ponadto wykazuje się:
 wysoką kulturą osobistą w relacjach z dorosłymi i kolegami w szkole i poza szkołą,
 obowiązkowością i aktywnością szkolną i pozaszkolną,
 rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień w szkole i poza szkołą,
BARDZO DOBRA
Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą z zachowania, jeśli spełnia wszystkie kryteria
z oceny dobrej i wykazuje się:
 świadczeniem pomocy koleżeńskiej,
 aktywnością szkolną i pozaszkolna,
DOBRA
Uczeń otrzymuje ocenę dobrą z zachowania, jeśli spełnia wszystkie poniższe kryteria:
 pracuje na miarę możliwości,
 wypełniania obowiązki szkolne,
 szanuje cudzą własność,
 dba o wygląd zewnętrzny (czyste ubranie, brak makijażu, tatuażu, naturalny kolor włosów, noszenie 1 pary kolczyków- tylko w uszach),
 dba o kulturę języka,
 wystrzega się nałogów,
 właściwie reaguje na upomnienia,
 przejawia szacunek do tradycji narodowych i środowiskowych,
 reaguje na przejawy przemocy i wandalizmu,
 nie używa telefonu innych nośników telekomunikacyjnych na lekcji,
POPRAWNA
Uczeń otrzymuje ocenę poprawną z zachowania, jeśli :
 jest bierny na zajęciach szkolnych,
 nie wywiązuje się ze wszystkich obowiązków,
 wykazuje chęć poprawy zachowania,
 reaguje na upomnienia starszych,
 ma nieliczne nieusprawiedliwione nieobecności (3 dni w semestrze lub 10 godzin),
 ma spóźnienia na zajęcia szkolne,
 nie używa telefonu innych nośników telekomunikacyjnych na lekcji,
NIEODPOWIEDNIA
Uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią z zachowania, jeśli :
 przejawia negatywny stosunek do obowiązków szkolnych,
 wykazuje brak szacunku do mienia szkolnego,
 opuszcza teren szkoły w czasie przerw,
 posługuje się wulgaryzmami,
 stosuje przemocy wobec kolegów i pracowników szkoły,
 bierze udział w bójkach,
 celowo dezorganizuje zajęcia (ciągłe rozmowy, głośne komentarze),
 nie reaguje na upomnienia,
 oszukuje w czasie prac kontrolnych,
 opuszcza zajęcia - wagary (4 -5 dni w semestrze lub 20 godzin),
 celowo spóźnienia się na lekcje,
 stwarza sytuacje zagrażającej bezpieczeństwu uczniów i nauczycieli,
 nie używa telefonu innych nośników telekomunikacyjnych na lekcji,
NAGANNA
Uczeń otrzymuje ocenę naganną z zachowania, jeśli :
 niszczy mienie szkolne,
 pije alkohol i pali papierosy na terenie szkoły i w trakcie zajęć pozaszkolnych,
 rozprowadza, używa narkotyki i inne substancje psychoaktywne,
 przychodzi do szkoły pod wpływem upojenia alkoholowego lub narkotycznego,
 wagaruje i spóźnienia się,
 dokonuje kradzieży w szkole,
 ma sprawę na policji lub w sądzie,
 psychiczne lub fizyczne znęcanie się nad kolegami i nauczycielami,
 używa telefonu innych nośników telekomunikacyjnych na lekcji
7. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia rozwojowe, wychowawca uwzględnia wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń
na jego zachowanie.
8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
11. Nauczyciele są zobowiązani do wpisywania bieżących uwag w „klasowych zeszytach”. Wychowawca, na podstawie uwag i własnych obserwacji, ocenia ucznia jeden
raz w trakcie okresu oraz na koniec okresu i roku.